Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Informata për mediat

Trajnim në temën e "Ndryshimeve klimatike"

Në kuadër të projektit “Bazat e legjislacionit nga fusha e mjedisit jetësor dhe mekanizmat në shërbim të shoqatave të qytetarëve”,...

Informata për mediat

Konferencë “Shpresa të mëdha dhe rënie të mëdha: qëndrimet e qytetarëve dhe të organizatave të shoqërisë civile dhe efektet e grupeve sektoriale të punës "

Informata për mediat

Ngjarja përfundimtare e projektit "Arsimi i bashkësive më të vogla etnike"

Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni dhe Fondacioni për Iniciativa Arsimore dhe Kulturore “Hap pas Hapi”, më 25 mars të...

Informata për mediat

Konferencë “Avancimi i reformave në drejtësi - Drejt kthimit të besimit të qytetarëve në sistemin e drejtësisë”

Informata për mediat

Konferenca “Me bashkëpunim dhe partneritet drejt politikave dhe praktikave cilësore për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi”

TEMAT