Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Grantistët 2019

Aleanca Qytetare për Transparencë – Monitorimi i procesit të reformave të administratës publike nga ana e organizatave qytetare

Grantistë
Synimi/objektiva
Shuma e grantit
Finance Think – Instituti për Hulumtim dhe Politika Ekonomike, Shkup
360 Monitorim i sigurimit të shërbimeve sociale në nivel lokal: Përvoja nga komunat e Prilepit dhe Dollnenit
$10.719,33

Arsimi i bashkësive më të vogla etnike

Grantistë
Synimi/objektiva
Shuma e grantit
Fondacioni për Iniciativa Kulturore dhe Arsimore “Hap pas hapi”, Shkup
Partneritet strategjik me FSHHM-në në zbatimin e konceptit Arsimi për bashkësitë më të vogla etnike
$51.000,00
Qendra Informative Afariste Rome në Maqedoni, Shkup
Ndihmësi pedagogjik i nxënësve në shkollat fillore
$2.200,00
Metamorfozis, Shkup
Resurse të hapura arsimore
$20.000,00
Qendra Informative Afariste Rome në Maqedoni, ShkupNdihmësi pedagogjik i nxënësve në shkollat fillore
Ndihmësi pedagogjik i nxënësve në shkollat fillore
$11.990,00
Shoqata e Drejtorëve “Liderë shkollorë”, Shkup
Përforcimi i rrjetës së drejtorëve të shkollave në Maqedoninë e Veriut
$15.000,00
SHFR “Dituria” fsh. Lubin, Saraj
Materiale didaktike dhe mjete mbikëqyrëse për mësimdhënie cilësore
$5.000,00
SHFK “Goce Dellçev”, fsh, Vasilevë, Vasilevë
Materiale didaktike dhe mjete mbikëqyrëse për mësimdhënie cilësore
$4.000,00
SHF “Vëllezërit Ramiz dhe Hamid”, Shuto Orizari, Shkup
Materiale didaktike dhe mjete mbikëqyrëse për mësimdhënie cilësore
$5.000,00
SHFK “Shën. Kirili dhe Metodij” fsh. Kuçevishtë, Çuçer Sandevë
Materiale didaktike dhe mjete mbikëqyrëse për mësimdhënie cilësore
$4.000,00
SHFK “Mustafa Qemal Ataturk”, Koliçan i Poshtëm, Studeniçan
Materiale didaktike dhe mjete mbikëqyrëse për mësimdhënie cilësore
$4.000,00
SHFK “Nexhati Zeqirija”, fsh. Koxhaxhik, Qendër Zhupë
Materiale didaktike dhe mjete mbikëqyrëse për mësimdhënie cilësore
$4.000,00
SHFK “Strasho Pinxhur”, fsh. Staro Nagoriçan, fsh. Josifovo, Valandovë
Materiale didaktike dhe mjete mbikëqyrëse për mësimdhënie cilësore
$4.000,00
SHFK “Svetozar Markoviq”, fsh, Staro Nagoriçan, Staro Nagoriçan
Materiale didaktike dhe mjete mbikëqyrëse për mësimdhënie cilësore
$3.000,00
SHFK “Rajko Zhinzifov” fsh. Gorno Orizari, Veles
Materiale didaktike dhe mjete mbikëqyrëse për mësimdhënie cilësore
$3.000,00
SHFK “Braqa Ribar” fsh. Tabanovc, Kumanovë
Materiale didaktike dhe mjete mbikëqyrëse për mësimdhënie cilësore
$4.000,00
Shoqata për Hulumtime dhe Analiza, ZMAI, Shkup
Metodologjia e rishpërndarjes së mjeteve të komunave deri te shkollat fillore
$25.000,00
Shoqata për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijës, Shkup
Mbështetja sociale dhe arsimore e fëmijëve të rrugës
$15.000,00

Bërthama rajonale kreative: shfrytëzimi i fuqisë së artit dhe së kulturës për të inkurajuar aksion qytetar kundër korrupsionit

Grantistë
Synimi/objektiva
Shuma e grantit
Zorica Zafirovska
Oksigjen!
$1.000,00
Igor K. Ilievsk
Shkunde gjykatësin
$1.000,00
Darko Taleski
Parada e korrupsionit
$1.000,00
Jellmaz Dervishi
Dita e hapur e antikorrupsionit
$1.000,00
Dragana Gunin Stojçevska
Thuaji JO korrupsionit në fakultete
$900,00

Deri te shteti i robëruar – nëpërmjet gjyqësorit, prokurorisë dhe policisë

Grantistë
Synimi/objektiva
Shuma e grantit
Koalicioni i Shoqatave të Qytetarëve “Të gjithë për gjykim të drejtë”, Shkup
Deri te “shteti i robëruar” në Maqedoninë e Veriut – gjyqësori, prokuroria, policia
$9.700,00
Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, Shkup
Deri te “shteti i robëruar” në Maqedoninë e Veriut – gjyqësori, prokuroria, policia
$10.500,00
Instituti për të Drejtat e Njeriut, Shkup
Deri te “shteti i robëruar” në Maqedoninë e Veriut – gjyqësori, prokuroria, policia
$6.000,00
3G Rrjeti Ballkanik Hulumtues i Reporterëve Shkup, Shkup
Deri te “shteti i robëruar” në Maqedoninë e Veriut – gjyqësori, prokuroria, policia
$40.290,00

Partneritete në bashkësi për përparimin e demokracisë lokale

Grantistë
Synimi/objektiva
Shuma e grantit
Shoqata Gjeografike Rajonale GEOSFERRA, Manastir
Zgjojeni EKO-VETËDIJEN në VETE
$5.840,00
Shoqata e Qytetarëve Media Plus, Shtip
Reago në vendin e vërtetë
$5.685,00
Shoqata e Juristëve Legal Tink, Shtip
Përfshirja e të rinjve në planifikimin e prokurimeve publike
$5.594,00
Forumi i Grave, Tetovë
Mbrojta sociale e qytetarëve në Komunën e Tetovës
$6.164,00
Aleanca e Shoqatave për Zhvillim Rural, Rrjeta LAGovi, Krivogashtani
Së bashku për mbrojtjen e mjedisit jetësor
$5.000,00
Qendra Nacionale Rome, Kumanovë
Përparimi i pjesëmarrjes së romëve në politikat lokale për planifikim urbanistik
$5.950,00
Multikutura, Tetovë
Si shpenzohen paratë e prokurimeve publike të gjimnazistëve
$6.110,00
Fondacioni për Zhvillim të Bashkësisë Lokale, Shtip
(RI)VIZION i financimit lokal i organizatave qytetare
$5.400,00
Iniciativa Qytetare e Grave “Klea”, Manastir
Gra Aktive në Komunën e Manastirit
$5.507,00
Denis Ampev
Kre/aksion për zhvillim të demokracisë
$24.978,00
Mirosllav Stojkovski
Kreativa Manastir
$25.000,00
Egzona Abdi
Revolucioni i qetë
$24.770,00
Institucioni Qendra për Arte Bashkëkohore, Shkup
Mbështetje institucionale për tre vjet
$150.000,00
Kontrapunkt, Shkup
Festivali për kulturë kritike - KRIK
$3.400,00
Shoqata Iniciativa për Zhvillim Ekonomik të Romëve REDI, Tetovë
Aksion për donacion të mjeteve për familjet e dëmtuara rome në Shqipëri
$1.100,00

Pjesëmarrja e shoqërisë qytetare në procesin e aderimit në BE

Grantistë
Synimi/objektiva
Shuma e grantit
EVROTINK – Qendra për Strategji Evropiane
Граѓаните за европски реформи
$60.000,00
Koalicioni i Shoqatave të Qytetarëve “Të gjithë për gjykim të drejtë”
Për drejtësi – Ndjekja e zbatimit të Strategjisë për reforma në gjyqësor
$44.940,00
Koalicioni të Drejta Shëndetësore dhe Seksuale të Grupeve të Margjinalizuara MARGJINA, Shkup
LPD nën llupë: Ndjekja e zbatimit të Ligjit të ri për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi
$45.000,00
Instituti për Demokraci “Societas Civilis”, Shkup
Monitorimi i suksesit të punës së Komisionit Shtetëror për Parandalim të Korrupsionit
$38.389,00
Finance Think – Instituti për Hulumtim dhe Politika Ekonomike
Barazia gjinore në vendin e punës: Monitorimi në nivel lokal
$6.915,00
Kontrapunkt, Shkup
EU REKA
$6.970,00
Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, Shkup
Ndikimi i Kapitullit 23 mbi procesin e aderimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian
$6.948,00
Shoqata e Qytetarëve të Punëtorëve Tekstilistë, Lëkurëpunues dhe Këpucarëve “Tekstilisti i Zëshëm”, Shtip
Qasja te drejtësia në Rajonin Lindor
$6.803,00
Shoqata për Edukim të Bujqve “Bursa e Gjelbër”, Manastir
Nga gruaja rurale deri te sipërmarrësi i suksesshëm, pa stereotipa dhe diskriminim
$7.000,00
Koalicioni rural, Kumanovë
Të drejtat fondamentale të njeriut dhe barazia gjinore – sfidë për praktikum në mjediset rurale
$7.000,00
Shoqata për Demokraci Lokale Qendra e Bashkësisë së Komunës Strugë, Strugë
Analiza e perceptimit publik për procesin e aderimit në BE – me fokus në Kapitulli 23
$6.969,00
Qendra Informative Afariste Rome në Maqedoni, Shkup
Respektimi i të drejtave të të burgosurve nga bashkësitë etnike nëpër prizmin e bashkësisë rome
$6.994,00
Koalicioni i Shoqatave të Qytetarëve “Të gjithë për gjykim të drejtë” Shkup
Masa Paraburgim midis praktikës vendase dhe evropiane
$7.000,00
Shoqata e Qytetarëve Media Plus, Shtip
Edhe informimi lokal është test për BE-në
$6.920,00
Shoqata për Hulumtime, Analiza dhe Zhvillim “Llupa e Gjelbër”, Shkup
Risocializimi dhe riintegrimi në shoqëri nëpërmjet provës
$6.690,00
Shoqata për të Drejta dhe Mundësi të Barabarta “Gratë në ekonomi”, Shtip
Ji e guximshme, fol fuqishëm!
$6.811,31
Shoqata për Zhvillim Rural, Grupi Aksionar Agro Lider, Krivogashtani
BE skepticizëm përkundrejt BE optimizëm në mjediset rurale
$6.840,00
Multikultura, Tetovë
Të rinjtë janë ndryshimi për aderim në Bashkimin Evropian
$6.819,00
Qendra për Hulumtime dhe Analiza Juridike, Shkup
Drejtësia Administrative sipas standardeve evropiane
$6.990,00
Koalicioni i Shoqatave të Qytetarëve “Të gjithë për gjykim të drejtë”, Shkup
Monitorimi sistematik i procedurave penale gjyqësore
$30.000,00

Politika shëndetësore të bazuar në të drejta

Grantistë
Synimi/objektiva
Shuma e grantit
Shoqata e qytetarëve Teatri Roma, Shkup
Ndryshimi i narracioneve për romët në institucionet shëndetësore
$21.140,00
Fondacioni IDEA, Evropa Juglindore, Shkup
Ndryshimi i narracioneve për romët në institucionet shëndetësore - Rrëfime të Sunait
$72.000,00
OJQ KHAM Dellçevë, Dellçevë
Sigurimi i mbështetjes teknike dhe mentorimit të organizatave qytetare rome vendase dhe të huaja për shfrytëzimin e metodologjive të logaridhënies sociale dhe përforcimit juridik
$15.000,00
Shoqata për Emancipim, Solidaritet dhe Barazi të Grave – ESE, Shkup
Sigurimi i mbështetjes teknike dhe mentorimit të organizatave qytetare rome vendase dhe të huaja për shfrytëzimin e metodologjive të llogaridhënies sociale dhe përforcimit juridik
$43.000,00
Koalicioni të Drejtat Seksuale dhe Shëndetësore të Bashkësive të Margjinalizuara MARGJINA, Shkup
Përparimi i të drejtave seksuale dhe shëndetësore të bashkësive të margjinalizuara
$141.395,00
HOPS – Opsione për Jetë të Shëndetshme Shkup, Shkup
Përparimi i shëndetit të njerëzve që përdorin drogë nëpërmjet sigurimit të financimit të vazhdueshëm të programeve për zvogëlim të dëmeve nga Buxheti nacional
$60.000,00
Shoqata për Mbështetje të Punëtorëve të Margjinalizuar STAR-STAR, Shkup
Përforcimi i kapaciteteve organizative të STAR-STAR
$35.000,00
Qendra për Komunikime Qytetare, Shkup
Zvogëlimi i korrupsionit në arsim dhe shëndetësi në nivel lokal
$15.500,00
Shoqata për edukim juridik dhe transparencë STANICA P.E.T., Prilep
Zvogëlimi i korrupsionit në arsim dhe shëndetësi në nivel lokal
$10.000,00
Shoqata për Demokraci Lokale Qendra e Bashkësisë së Komunës Strugë, Strugë
Zvogëlimi i korrupsionit në arsim dhe shëndetësi në nivel lokal
$10.000,00
HOPS – Opsione për Jetë të Shëndetshme Shkup, Shkup
Mbështetje institucionale për HOPS
$182.500,00

Strategjia rrjet për përforcimin ligjor

Grantistë
Synimi/objektiva
Shuma e grantit
Romano Çaçipe, Shkup
Llogaridhënia sociale dhe përforcimi juridik i bashkësisë rome
$37.908,00
IZHIB – Iniciativa për Zhvillim dhe Inkluzion të Bashkësive, Shkup
Llogaridhënia sociale dhe përforcimi juridik i bashkësisë rome
$12.000,00
OJQ KHAM, Dellçevë
Llogaridhënia sociale dhe përforcimi juridik i bashkësisë rome
$8.000,00
Shoqata për Emancipim, Solidaritet dhe Barazi të Grave – ESE, Shkup
Mbështetja institucionale për ESE
$50.000,00
Asociacioni për Zhvillim Demokratik të Romëve “Dielli”, Tetovë
Ndihma parajuridike për bashkësinë rome në pjesën perëndimore të RMV-së
$78.560,00
Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, Shkup
Përforcimi juridik i tekstilisteve për vetëpërfaqësim
$40.000,00
HERA-Asociacioni për Edukim Shëndetësor dhe Hulumtim, Shkup
Përparimi i të drejtave reproduktive të romeve në Shuto Orizar
$145.790,00
Shoqata për Edukim Juridik dhe Transparencë Stanica P.E.T., Prilep
Qendra për qasje te drejtësia
$42.450,00
Shoqata e Punonjësve Arsimorë për Mbrojtjen e të Drejtave të Grave dhe Fëmijëve – LIL, Shkup
Monitorimi dhe dokumentimi i shkeljes së të drejtave të pacientëve romë
$46.500,00
Fondacioni CEED Maqedoni, Shkup
Sipërmarrja sociale si mundësi për vetëqëndrueshmëri të organizatave
$46.330,00
Koalicioni të Drejtat Seksuale dhe Shëndetësore të Bashkësive të Margjinalizuara MARGJINA, Shkup
Shndërrimi i Qëllimit 16.3 nga qëllimet globale të OKB-së për zhvillim të qëndrueshëm në nivel nacional
$55.690,00
Shoqata për Emancipim, Solidaritet dhe Barazi të Grave – ESE, Shkup
Standardizimi dhe qëndrueshmëria e llojeve të ndryshme të ndihmës juridike pa pagesë
$39.573,00
Izbor, Strumicë
Qasja te drejtësia në Maqedoni
$14.400,00
Qendra Kulturore Rinore, Manastir
Qasja te drejtësia në Maqedoni
$18.070,00
Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, Shkup
Qasja te drejtësia në Maqedoni
$20.700,00
Qendra Nacionale Rome, Kumanovë
Qasja te drejtësia në Maqedoni
$20.000,00
EHO – Organizata Edukative-Humanitare, Shtip
Qasja te drejtësia në Maqedoni
$15.146,00
Shoqata për Emancipim, Solidaritet dhe Barazi të Grave – ESE, Shkup
Përmirësimi i qasjes te drejtësia dhe sigurimi i llojeve të ndryshme të ndihmës juridike pa pagesë për të varfrit dhe grupet e lëndueshme
$30.000,00

Të drejtat studentore dhe angazhimi

Grantistë
Synimi/objektiva
Shuma e grantit
Shoqata e Qytetarëve “Forumi Arsimor Rinor”, Shkup
Angazhimi i të rinjve për politikat studentore dhe rinore
$100.000,00
Media Plus, Fokus SHPKNJP, Shkup
Trajnim praktik i gazetarëve të rinj
$8.000,00
Shoqata Liderë për Edukim, Aktivizëm dhe Zhvillim, Shkup
Parandalimi i ikjes së trurit
$14.951,00
Këshilli Nacional Rinor i Maqedonisë, Shkup
(Ri)formimi studentor
$14.982,00
Këshilli Nacional Rinor i Maqedonisë, Shkup
(Ri)formimi studentor
$14.982,00
Shoqata e Qytetarëve “Forumi Arsimor Rinor”, Shkup
Studentë të angazhuar për konvikte studentore pa korrupsion në Republikën e Maqedonisë së Veriut
$50.000,00