Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Реформа на јавната администрација

Објавени четири извештаи за следење на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 и акцискиот план

Реформа на јавната администрација

Четврти извештај за степенот на имплементација на Стратегијата за реформа на јавната администрација 2018-2022 и на Акцискиот план

Владеење на право и добро управување