Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Во рамки на вториот повик од шемата за регрантирање дел од проектот „Граѓанска алијанса за транспарентност” објавени се нови шест анализи од  мониторингот на реформата на јавната администрација, овој пат со фокус на локалната администрација. Анализите се базирани на наодите од мониторингот на следните теми: задоволство од квалитет на услуги, управување со јавните финансии, транспарентност при вработување, техничко-технолошки потреби на конкретни установи на јавниот сектор, пристап до информации на лицата со попреченост. Со мониторингот се опфатени 25 општини.

Анализите се достапни на линковите подолу:

Планираните буџети на општините од Вардарскиот регион тешко се реализираат во реалноста (2019)

Активо Центар на активни граѓани – Велес
Македонска верзија

 

(Не)ефикасни институции = (Не)задоволни граѓани: Анализа на степенот на задоволство на граѓаните со транспарентноста, отчетноста и довербата во локалните институции во општина Ресен (2019)

Здружение за локален развој Акција Плус – Ресен
Македонска верзија

Извештај за пристапност на лица со попреченост на интернет страни на општините во Источниот регион (2019)

Здружение за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива – Куманово
Македонска верзија
Анализа на обезбедувањето социјални услуги на локално ниво: Резултати од мониторингот на општините Прилеп и Долнени (2019)

Јосифовска Б., Петрески М., Finance Think
Македонска верзијa
Анализа на транспарентноста при вработување во општините од Југоисточниот регион (2019)

Талевска- Панова М., Профицио
Македонска верзија
Предлог за унапредување на инфраструктурните и техничко-технолошките капацитети на основните училишта од Богданци и Чешиново – Облешево (2019)

Тодоровска С., Андреевска С.,Блажеска А., Сулејмани Ф., Јовановски П., Здружение на Млади аналитичари и истражувачи, ЗМАИ Скопје
Македонска верзија

—————————————————

12 јуни 2019