Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Пристапување кон ЕУ

Граѓанските организации со свој придонес во подготовка на шест антикорупциски проверки на легислативата

Пристапување кон ЕУ

Одржани три тематски обуки за новинари во областите од Поглавјето 23, а со фокус на правосудството

Владеење на право и добро управување