Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Граѓанско учество за социјална правда

Инфографици за степенот на спроведеност на мерките од Стратегијата за реформи на правосудниот сектор (2017-2022) и препораки

Граѓанско учество за социјална правда

Јавен настан за промоција на Анализата за сеопфатна оцена на спроведувањето на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор (2017 – 2022)

Граѓанско учество за социјална правда

Јавен настан за промоција на Анализата за сеопфатна оцена на спроведувањето на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор (2017 – 2022)

Владеење на право и добро управување