Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Транспарентност и отчетност

Јавна дебата: Влијанието на новите политики и трендови врз (не)транспарентноста на јавните институции

Транспарентност и отчетност

ФООМ ќе соработува со пет граѓански организации кои ќе овозможат пристап до правна помош на граѓани за случаи поврзани со коруцпција и судир на интереси

Транспарентност и отчетност

ФООМ потпиша меморандуми за соработка со општините Дојран, Охрид, Карпош, Желино и Прилеп за воспоставување системи на интегритет на локално ниво

Владеење на право и добро управување