Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Транспарентност и отчетност

Реализирани пет работилници за подготовка на системи за интегритет на локално ниво

Фондација Отворено општество – Македонија (ФООМ) во текот на декември 2020 година спроведе пет работилници со претставници на општина Желино,...

Транспарентност и отчетност

Јавна дебата: Влијанието на новите политики и трендови врз (не)транспарентноста на јавните институции

Транспарентност и отчетност

ФООМ ќе соработува со пет граѓански организации кои ќе овозможат пристап до правна помош на граѓани за случаи поврзани со коруцпција и судир на интереси

Владеење на право и добро управување