Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Транспарентност и отчетност

Претставници на ФООМ во емисијата „360 степени“ на тема транспарентност и отвореност на политичките партии

Транспарентност и отчетност

Општините Кичево, Кавадарци, Валандово, Шуто Оризари и Берово активно развиваат системи за интегритет на локално ниво

Транспарентност и отчетност

Индекс на транспарентност на политичките партии во Република Северна Македонија

Една од позначајните новини воведена во 2019 година во Република Северна Македонија е преобразувањето на политичките партии во иматели на...

Владеење на право и добро управување