Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Грантисти 2019

Граѓанска алијанса за транспарентност – Набљудување на процесот на реформи на јавната администрација од страна на граѓанските организации

Грантист
Намена
Сума
Финанце Тхинк - Институт за економско истражување и политики, Скопје
360 Мониторинг на обезбедувањето социјални услуги на локално ниво: Искуства од општините Прилеп и Долнени
$10.719,33

До заробената држава – преку судството, јавното обвинителство и полици

Грантист
Намена
Сума
Коалиција на здруженија на граѓани „Сите за правично судење”, Скопје
До „заробена држава” во Северна Македонија - судство, обвинителство, полиција
$9.700,00
Хелсиншки комитет за човекови права, Скопје
До „заробена држава” во Северна Македонија - судство, обвинителство, полиција
$10.500,00
Институт за човекови права, Скопје
До „заробена држава” во Северна Македонија - судство, обвинителство, полиција
$6.000,00
ЗГ Балканска истражувачка репортерска мрежа Скопје, Скопје
До „заробена држава” во Северна Македонија - судство, обвинителство, полиција
$40.290,00

Здравствени политики базирани на права

Грантист
Намена
Сума
Здружение на граѓани Театар Рома, Скопје
Менување на наративите за Ромите во здравствените институции
$21.140,00
Фондација ИДЕА Југоисточна Европа, Скопје
Менување на наративите за пациентите Роми во здравствените институции - Приказни на Сунаи
$72.000,00
НВО КХАМ Делчево, Делчево
Обезбедување техничка поддршка и менторство на домашни и странски ромски граѓански организации за користење на методологиите на социјална отчетност и правно зајакнување
$15.000,00
Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените - ЕСЕ, Скопје
Обезбедување техничка поддршка и менторство на домашни и странски ромски граѓански организации за користење на методологиите на социјална отчетност и правно зајакнување
$43.000,00
Коалиција Сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници МАРГИНИ, Скопје
Унапредување на сексуалните и здравствените права на маргинализираните заедници
$141.395,00
ХОПС - Опции за здрав живот Скопје, Скопје
Унапредување на здравјето на луѓето кои употребуваат дроги преку обезбедување на континуирано финансирање на програмите за намалување на штети од националниот буџет
$60.000,00
Здружение за поддршка на маргинализирани работници СТАР-СТАР, Скопје
Јакнење на организациските капацитети на СТАР-СТАР
$35.000,00
Центар за граѓански комуникации, Скопје
Намалување на корупцијата во образованието и здравството на локално ниво
$15.500,00
Здружение за правна едукација и транспарентност Станица П.Е.Т., Прилеп
Намалување на корупцијата во образованието и здравството на локално ниво
$10.000,00
Здружение за локална демократија Центар на заедницата на општина Струга, Струга
Намалување на корупцијата во образованието и здравството на локално ниво
$10.000,00
ХОПС - Опции за здрав живот Скопје, Скопје
Институционална поддршка за ХОПС
$182.500,00

Мрежна стратегија за правно зајакнување

Грантист
Намена
Сума
Романо Чачипе, Скопје
Социјална отчетност и правно зајакнување на ромската заедница
$37.908,00
ИРИЗ - Иницијатива за развој и инклузија на заедниците, Скопје
Социјална отчетност и правно зајакнување на ромската заедница
$12.000,00
НВО КХАМ, Делчево
Социјална отчетност и правно зајакнување на ромската заедница
$8.000,00
Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените - ЕСЕ, Скопје
Институционална поддршка за ЕСЕ
$50.000,00
Асоцијација за демократски развој на Ромите „СОНЦЕ”, Тетово
Параправна помош за Ромската заедница во западниот дел на РСМ
$78.560,00
Хелсиншки комитет за човекови права, Скопје
Правно зајакнување на текстилните работнички за самозастапувањ
$40.000,00
ХЕРА - Асоцијација за здравствена едукација и истражување, Скопје
Унапредување на репродуктивните права на Ромките во Шуто Оризари
$145.790,00
Здружение за правна едукација и транспарентност Станица П.Е.Т., Прилеп
Центар за пристап до правда
$42.450,00
Здружение на просветни работници за заштита на правата на жените и децата - ЛИЛ, Скопје
Мониторинг и документирање на прекршувањето на правата на пациентите Роми
$46.500,00
Фондација ЦЕЕД Македонија, Скопје
Социјално претприемништво како можност за самоодржливост на организациите
$46.330,00
Коалиција Сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници МАРГИНИ, Скопје
Преточување на Цел 16.3 од глобални цели на ООН за одржлив развој на национално ниво
$55.690,00
Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените - ЕСЕ, Скопје
Стандардизирање и одржливост на различните видови на бесплатна правна помош
$39.573,00
Избор, Струмица
Пристап до правда во Македонија
$14.400,00
Младински културен центар, Битола
Пристап до правда во Македонија
$18.070,00
Хелсиншки комитет за човекови права, Скопје
Пристап до правда во Македонија
$20.700,00
Национален ромски центар, Куманово
Пристап до правда во Македонија
$20.000,00
ЕХО - Едукативно-хуманитарна организација, Штип
Пристап до правда во Македонија
$15.146,00
Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените - ЕСЕ, Скопје
Подобрување на пристапот до правда и обезбедување различни видови на бесплатна правна помош за сиромашни и ранливи групи
$30.000,00

Образование на помалите етнички заедници

Грантист
Намена
Сума
Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор”, Скопје
Стратешко партнерство со ФООМ во спроведување на концептот Образование на помалите етнички заедници
$51.000,00
Ромски деловен информативен центар во Македонија, Скопје
Педагошки помошник на ученици во основно образование
$2.200,00
Метаморфозис, Скопје
Отворени образовни ресурси
$20.000,00
Ромски деловен информативен центар во Македонија, Скопје
Педагошки помошник на учениците во основно образование
$11.990,00
Здружение на директори „Училишни лидери”, Скопје
Зајакнување на мрежата на училишни директори во Северна Македонија
$15.000,00
ПОУ „Дитуриа”, с. Љубин, Сарај
Дидактички материјали и нагледни средства за поквалитетна настава
$5.000,00
ООУ „Гоце Делчев”, с. Василево, Василево
Дидактички материјали и нагледни средства за поквалитетна настава
$4.000,00
ОУ „Браќа Рамиз и Хамид”, Шуто Оризари, Скопје
Дидактички материјали и нагледни средства за поквалитетна настава
$5.000,00
ООУ „Св. Кирил и Методиј”, с. Кучевиште, Чучер Сандево
Дидактички материјали и нагледни средства за поквалитетна настава
$4.000,00
ООУ „Мустафа Кемал Ататурк”, Долно Количани, Студеничани
Дидактички материјали и нагледни средства за поквалитетна настава
$4.000,00
ООУ „Неџати Зекирија”, с. Коџаџик, Центар Жупа
Дидактички материјали и нагледни средства за поквалитетна настава
$4.000,00
ООУ „Страшо Пинџур”, с. Јосифово, Валандово
Дидактички материјали и наставни средства за поквалитетна настава
$4.000,00
ООУ „Светозар Марковиќ”, с. Старо Нагоричане, Старо Нагоричане
Дидактички материјали и нагледни средства за поквалитетна настава
$3.000,00
ООУ „Рајко Жинзифов”, с. Горно Оризари, Велес
Дидактички материјали и нагледни средства за поквалитетна настава
$3.000,00
ООУ „Браќа Рибар”, с. Табановце, Куманово
Дидактички материјали и нагледни средства за поквалитетна настава
$4.000,00
Здружение за истражувања и анализи ЗМАИ, Скопје
Методологија за прераспределба на општинските средства до основните училишта
$25.000,00
Здружение за заштита на правата на детето, Скопје
Социјална и образовна поддршка на децата на улица
$15.000,00

Партнерства во заедниците за унапредување на локалната демократија

Грантист
Намена
Сума
Регионално географско друштво ГЕОСФЕРА, Битола
Разбудете ја ЕКО-СВЕСТА во СЕБЕ
$5.840,00
Здружение на граѓани Медиа плус, Штип
Реагирај на вистинско место
$5.685,00
Здружение на правници Легал Тинк, Штип
Вклученост на младите во планирање на јавните набавки
$5.594,00
Женски форум, Тетово
Социјалната заштита на граѓаните во Општина Тетово
$6.164,00
Сојуз на здруженија за рурален развој Мрежа на ЛАГови, Кривогаштани
Заедно за заштита на животната средина
$5.000,00
Национален ромски центар, Куманово
Унапредување на учеството на Ромите во локалните политики за урбанистичко планирање
$5.950,00
Движење за одржлив социоекономски развој Глобал, Битола
Граѓаните следат, креираат и одлучуваат за своите пари
$5.750,00
Мултикултура, Тетово
Како се трошат парите од јавните набавки на средношколците
$6.110,00
Фондација за развој на локалната заедница, Штип
(РЕ)ВИЗИЈА за локално финансирање на граѓански организации
$5.400,00
Женска граѓанска иницијатива „Клеа”, Битола
Активни жени во општина Битола
$5.507,00
Денис Ампев
Кре/акција за развој на демократијата
$24.978,00
Мирослав Стојковски
Креативна Битола
$25.000,00
Егзона Абди
Тивка револуција
$24.770,00
Установа Центар за современи уметности, Скопје
Институционална поддршка за три години
$150.000,00
Контрапункт, Скопје
Фестивал за критичка култура - КРИК
$3.400,00
Здружение Иницијатива за економски развој на Ромите РЕДИ, Тетово
Акција за донирање на средства за настраданите Ромски семејства во Албанија
$1.100,00

Регионални креативни јадра: искористување на моќта на уметноста и културата за охрабрување граѓанска акција против корупција

Грантист
Намена
Сума
Зорица Зафировска
Кислород!
$1.000,00
Игор К. Илиевски
Протреси го судијата
$1.000,00
Дарко Талески
Парада на корупцијата
$1.000,00
Јелмаз Дервиши
Антикорупциски отворен ден
$1.000,00
Драгана Гунин Стојчевска
Кажи НЕ на корупцијата на факултетите
$900,00

Студентски права и ангажираност

Грантист
Намена
Сума
Здружение на граѓани „Младински образовен форум”, Скопје
Ангажирање на младите за студентски и младински политики
$100.000,00
Медиа плус Фокус ДООЕЛ, Скопје
Практична обука за млади новинари
$8.000,00
Независен академски синдикат - НАкС, Скопје
Финансиска транспарентност и отчетност во високото образование и науката во РСМ
$27.535,00
Здружение Лидери за едукација, активизам и развој, Скопје
Спречување на одлив на мозоци
$14.951,00
Национален младински совет на Македонија, Скопје
Студентско (ре)формирање
$14.982,00
Здружение на граѓани „Младински образовен форум”, Скопје
Ангажирани студенти за студентски домови без корупција во Република Северна Македонија
$50.000,00

Учество на граѓанското општество во процесот на пристапување во ЕУ

Грантист
Намена
Сума
ЕВРОТИНК - Центар за европски стратегии, Скопје
Граѓаните за европски реформи
$60.000,00
Коалиција на здруженија на граѓани „Сите за правично судење”, Скопје
За правда - Следење на спроведувањето на Стратегијата за реформи во правосудството 2019-2020
$44.940,00
Коалиција Сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници МАРГИНИ, Скопје
ЗСД под лупа: Следење на спроведувањето на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација
$45.000,00
Институт за демократија „Социетас Цивилис”, Скопје
Набљудување на успешноста на работата на Државната комисија за спречување на корупција
$38.389,00
Финанце Тхинк - Институт за економско истражување и политики, Скопје
Родова еднаквост на работното место: Мониторинг на локално ниво
$6.915,00
Контрапункт, Скопје
ЕУ РЕКА
$6.970,00
Хелсиншки комитет за човекови права, Скопје
Влијанието на Поглавјето 23 врз процесот на пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија
$6.948,00
Здружение на граѓани на текстилните, кожарските и чевларските работници „Гласен текстилец”, Штип
Пристапот до правда во Источниот регион
$6.803,00
Здружение за едукација на земјоделците „Зелена берза”, Битола
Од рурална жена до успешен претприемач, без стереотипи и дискриминација
$7.000,00
Рурална коалиција, Куманово
Фундаменталните човекови права и родовата еднаквост - предизвик за практикување во руралните средини
$7.000,00
Здружение за локална демократија Центар на заедницата на општина Струга, Струга
Анализа на јавната перцепција за процесот на пристапување во ЕУ - со фокус на Поглавје 23
$6.969,00
Ромски деловен информативен центар во Македонија, Скопје
Почитување на правата на затворениците од етничките заедници низ призмата на ромската заедница
$6.994,00
Коалиција на здруженија на граѓани „Сите за правично судење”, Скопје
Мерката притвор помеѓу домашната и европската пракса
$7.000,00
Здружение на граѓани Медиа плус, Штип
И локалната информираност е тест за ЕУ
$6.920,00
Здружение за истражување, анализи и развој „Зелена лупа”, Скопје
Ресоцијализација и реинтеграција во општеството преку пробацијата
$6.690,00
Здружение за еднакви права и можности „Жените во економијата”, Штип
Биди храбра, проговори гласно!
$6.811,31
Здружение за рурален развој Локална акциона група Агро Лидер, Кривогаштани
ЕУ Скептицизам наспроти ЕУ Оптимизам во руралните средини
$6.840,00
Мултикултура, Тетово
Младите се промената за пристапување во Европската Унија
$6.819,00
Центар за правни истражувања и анализи ЦПИА, Скопје
Административна правда по европски стандарди
$6.990,00
Коалиција на здруженија на граѓани „Сите за правично судење”, Скопје
Системски мониторинг на кривични судски постапки
$30.000,00