Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Hyrja në BE

Nga një grua rurale në një ndërmarrëse të suksesshme, pa stereotipe dhe diskriminim

“BURSA E GJELBËR” është një shoqatë që punon në mënyrë aktive për ta promovuar bujkun e Maqedonisë, për të krijuar...

Hyrja në BE

Trajnim për mbajtjen e debatit publik në kontest administrativ

Më 10 dhe 11 mars në Akademinë për Gjyqtarë dhe Prokurorë Publikë u mbajt trajnim për mbajtjen e debatit publik...

Sundimi i të drejtës dhe qeverisja e mirë