Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Të drejtat shëndetësore të të margjinalizuarve

Marshi i çadrës së kuqe

Këtë vit, tradicionalisht, STAR – The first Sex Workers collective in the Balkans organizon Marshin e Çadrës së Kuqe për të shënuar...

Të drejtat shëndetësore të të margjinalizuarve

Lajm grafik: Punëtorë shëndetësorë që i ndryshojnë paragjykimet ndaj romëve

Mbrojtja shëndetësore, por edhe realizimi në përgjithësi i të drejtave themelore, për romët paraqesin problem të përditshëm. Diskriminimi dhe trajtimi...

Të drejtat shëndetësore të të margjinalizuarve

“Çka pas miratimit të Ligjit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi? Sfidat në zbatimin e LPMD”

Shendeti dhe të drejtat