Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram
Kërkesa për marrjen e masave parandaluese për të parandaluar përhapjen e epidemisë së KOVID-19 në lagjet substandarde dhe vendbanimet substandarde në R. të Maqedonisë së Veriut   2.4.2020 Kërkesë për përmirësimin e mbrojtjes së popullatës në komunën e Shuto Orizarit nga përhapja e epidemisë me KOVID-19 duke shtuar një pikë për testim, dezinfektim dhe informim   3.4.2020 Përgjigje nga Shtabi i Përgjithshëm Koordinativ i Krizave ndaj kërkesës së datës 2.4.2020   9.4.2020 Kërkesa për marrjen e masave parandaluese për ta parandaluar përhapjen e epidemisë së KOVID-19 në komunën e Shuto Orizarit   15.4.2020 Urgjencë për Plotësimin e Dekretit me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen Sociale gjatë gjendjes së jashtëzakonshme   16.4.2020 Përgjigje nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ndaj kërkesës së datës 9.4.2020   22.04.2020 Kërkesë për marrjen e masave parandaluese për të parandaluar përhapjen e epidemisë së KOVID-19 në lagjet substandarde dhe vendbanimet substandarde në R. të Maqedonisë së Veriut 22.04.2020 Njoftim nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ndaj kërkesës së datës 22.4.2020   27.4.2020 Përgjigje nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ndaj urgjencës së datës 15.4.2020   29.4.2020 Përgjigje në lidhje me mendimin e dhënë nga Ministria e Shëndetësisë nga data 23.04.2020   30.4.2020 Përgjigje nga Ministria e Shëndetësisë në lidhje me përgjigjen ndaj mendimit të datës 29.04.2020   6.5.2020 Kërkesë për shpalljen e thirrjes publike për koncesionerë të rinj në ambulantën Shuto Orizari, Shtëpia e Shëndetit – Shkup   6.5.2020 Kërkesë për formimin e komisionit/organit sektorial   10.6.2020 Përgjigje e MPPS-së ndaj kërkesës për formimin e komisionit/organit sektorial të datës 6.5.2020  
  Kërkesa dhe rekomandime urgjente dërguar institucioneve kompetente për marrjen e masave urgjente për mbrojtjen e grave që kanë përjetuar dhunë në familje në kushte të krizës dhe të gjendjes së jashtëzakonshme   27.3.2020 Kërkesë Shtabit të Përgjithshëm Koordinativ të Krizës në kuadër të Qeverisë dhe Qeverisë së RMV-së për të marrë masa nga QPS, MPB dhe institucionet e tjera për të ndihmuar dhe mbështetur familjet që përballen me dhunë në familje, në kushte të gjendjes së jashtëzakonshme të shkaktuar nga epidemia e virusit KOVID-19   3.4.2020 Kërkesë Qeverisë së RMV-së për të mundësuar vendosjen e masave të përkohshme për mbrojtje nga dhuna në familje dhe vendosjen e këtyre masave pa mbajtjen e seancës gjyqësore, në kushte të gjendjes së jashtëzakonshme të shkaktuar nga epidemia e virusit KOVID-19   10.4.2020 Përgjigje ndaj kërkesës së Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale   10.4.2020  Rekomandime urgjente për bashkëpunim dhe koordinim të institucioneve kompetente për mbrojtjen e grave që kanë përjetuar dhunë në familje në kushte të krizës dhe të gjendjes së jashtëzakonshme  
  Kërkesë për avancimin e transparencës në mbledhjen dhe shpenzimin e fondeve nga tatimet publike, donacionet dhe grantet e dedikuara për përballje me pandeminë e KOVID-19 12.05.2020 avancimin e transparencës në mbledhjen dhe shpenzimin e fondeve nga tatimet publike, donacionet dhe grantet e dedikuara për përballje me pandeminë e KOVID-19, si dhe për marrjen e vendimeve dhe zbatimin e ndryshimeve buxhetore në kohë të gjendjes së jashtëzakonshme dhe për përballjen me pandeminë e KOVID -19   13.05.2020 Njoftim në lidhje me Kërkesën e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut   22.5.2020 Kërkesë për avancimin e planifikimit dhe zbatimit të tre paketave të masave ekonomike për të kapërcyer pasojat ekonomike të krizës së shkaktuar nga KOVID-19 – Qeverisë dhe Ministrisë së Financave të RMV-së   26.5.2020 Njoftim në lidhje me Kërkesën e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut

—————————————————

9 Qershor 2020