Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Kur dokumentet e identifikimit nuk e pasqyrojnë gjininë që e jeton personi trans – gjininë e përcaktuar të personit – këto dokumente shpesh refuzohen si provë e identitetit. Kjo i parandalon personat trans të marrin pjesë në aspektet themelore të jetës së përditshme, siç është regjistrimi në shkollë, qasja në kujdesin shëndetësor, marrja e punës, hapja e llogarisë bankare, udhëtimi ose votimi.

Në të njëjtën kohë, identifikimi i pasaktë mund të çojë në “refuzim” të personave trans – duke rezultuar në diskriminim dhe abuzim ose një gjendje të dëmit të thellë sepse gjinia e përcaktuar e një personi nuk pranohet.

Çfarë do të thotë fjala “trans”?

Trans i referohet personave që nuk identifikohen me gjininë që u është caktuar gjatë lindjes. Ajo mund të përfshijë terma të tillë si transgjinor, transeksual, transvestit, kuir-gjinor – kushdo që nuk pajtohet me normat për mashkull ose femër.

Çfarë është njohja ligjore e gjinisë dhe pse kjo është e rëndësishme?

Të gjitha format zyrtare të identifikimit në të gjithë botën – çertifikatat e lindjes, pasaportat, letërnjoftimet dhe patentat e shoferit – e pasqyrojnë gjininë që na është caktuar gjatë lindjes, përveç nëse ato janë ndryshuar.

Njohja ligjore e gjinisë është një konfirmim institucional i gjinisë që e jeton personi, sikurse edhe emri i tij/saj që është shënuar në dokumentet e identifikimit Këto dokumente, të lëshuara nga shteti, shpesh janë të nevojshme për të azhurnuar dokumente të ndryshme si për shembull dokumente bankare ose çertifikata arsimore.

Çfarë i ndalon njerëzit t’i ndryshojnë këto dokumente?

Shumë njerëz trans në botë nuk mund të marrin dokumente zyrtare që përputhen me identitetin e tyre gjinor ose emrin, sepse nuk ka një procedurë të qartë ligjore në vendet e tyre.

Për pak ato që munden, procesi i gjinisë zyrtare dhe ndryshimi i emrit shpesh përfshin kërkesa të pakuptimta dhe të panevojshme. Të tilla mund të jenë:

Këto procese shpesh janë shumë të komplikuara, të shtrenjta, të ngadalta ose u nënshtrohen vendimeve individuale nga nëpunësit civilë sesa rregulla të qarta dhe transparente.

Çfarë është e gabuar kur kërkohet një diagnozë mjekësore ose trajtim para se ndryshimi i gjinisë të jetë zyrtar?

Të gjithë duhet të kenë mundësinë për të pasur akses falas në kujdesin shëndetësor për të ndihmuar në përmirësimin e shëndetit dhe mirëqenies së tyre. Disa njerëz trans zgjedhin të kërkojnë trajtime mjekësore si terapi hormonale, këshillime, operacione për riorganizimin e seksit për t’i ndihmuar ata të kalojnë nga një gjini në tjetrin, por disa nuk duan ta kalojnë atë.

Kërkesa që një person të diagnostikohet mjekësisht si “transgjinor” ose të ketë një “çrregullim të identitetit gjinor” ose t’i nënshtrohet trajtimit mjekësor para se të ndryshojë dokumentet e tyre zyrtare, i vendos profesionistët e kujdesit shëndetësor në një pozicion të kujdestarit të të drejtave themelore.  Kjo situatë krijon një marrëdhënie të pabalancuar midis pacientit dhe mjekut, duke e bërë më të vështirë për personat trans që të kenë qasje në kujdesin shëndetësor adekuat që i përshtatet nevojave të tyre individuale.

Si e promovojnë Fondacionet e Shoqërisë së Hapur njohjen e barabartë ligjore për njerëzit trans?

Aktivistët trans dhe aleatët dhe partnerët e tyre po luftojnë për të drejtat e personave trans përmes prezantimit ose ndryshimit të ligjeve ose rregulloreve kombëtare. Fondacionet e Shoqërisë së Hapur ofrojnë mbështetje financiare për organizatat transgjinore ose LGBT që promovojnë procese progresive për njohjen ligjore të gjinisë, siç janë:

Si i mbështet Fondacioni Shoqëri e hapur – Maqedoni personat trans në Maqedoni?

Ne në Fondacionin Shoqëri e Hapur – Maqedoni besojmë se identiteti gjinor është një aspekt themelor i jetës private, njohja e tij ligjore i bën njerëzit transgjinorë të dukshëm, të njohur dhe të pranuar në shoqëri. Prandaj, ne ofrojmë mbështetje financiare për organizatat që promovojnë procese progresive të njohjes së gjinisë, të tilla si  Koalicioni MARGJINAT, një organizatë që punon për përfaqësimin ligjor strategjik për njerëzit trans dhe gjithashtu përmirëson statusin e personave trans në Maqedoni, e cila është një nga grupet më të margjinalizuar të qytetarëve. Qëllimi i kësaj mbështetje është të sigurojë hapësirën dhe detyrimin që institucionet të krijojnë procese që do të njohin ligjërisht gjininë transgjinore, në përputhje me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Me ndihmën e Koalicionit MARGJINAT, në janar 2019, personi transgjinor X në Gjykatën e Strasburgut në çështjen “X kundër Maqedonisë” mori një verdikt pozitiv, sipas të cilit Maqedonia ka një detyrim të miratojë një ligj që do t’i mundësonte personave transgjinorë të veprojnë në një mënyrë të shpejtë, transparente dhe të arritshme. mbi njohjen ligjore të gjinisë.

Burimi: Fondacionet e Shoqërisë së Hapur https://www.opensocietyfoundations.org/explainers/essential-legal-right-trans-people

—————————————————

28 Maj 2019