Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Правно зајакнување

Одржана завршната конференција на проектот „Пристап до правда за најмаргинализираните“

На 30 септември 2021, се одржа завршната конференција на проектот “Пристап до правда за најмаргинализираните” во организација на Фондацијата Отворено...

Правно зајакнување

Завршна конференција на пректот „Пристап до правда за најмаргинализираните“

Правно зајакнување

Обука за унапредување на капацитетите на вработените во Подрачните одделенија на Министерството за правда

Здравје и права