Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Здравје на Роми

Графичка вест: Здравствени работници кои ги менуваат предрасудите кон Ромите

Здравствената заштита но и генерално остварувањето основни права за Ромите претставува секојдневен проблеми. Дискриминација и нееднаков третман на Ромите постои...

Здравје на Роми

Графичка вест: Лица без документи

Здравствената заштита, но и генерално остварувањето основни права за Ромите претставува секојдневен проблем. Дискриминација и нееднаков третман на Ромите постои...

Здравје на Роми

Графичка вест: Малолетнички бракови

Користењето здравствена заштита но и генерално остварувањето основни права за Ромите претставуваат секојдневен проблем. Дискриминација и нееднаков третман на Ромите...

Здравје и права