Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Здравје на Роми

Барања и препораки испратени до надлежните институции за преземање итни мерки за заштита во услови на криза и вонредна состојба

Здравје на Роми

Графичка вест: Здравствени работници кои ги менуваат предрасудите кон Ромите

Здравствената заштита но и генерално остварувањето основни права за Ромите претставува секојдневен проблеми. Дискриминација и нееднаков третман на Ромите постои...

Здравје на Роми

Графичка вест: Лица без документи

Здравствената заштита, но и генерално остварувањето основни права за Ромите претставува секојдневен проблем. Дискриминација и нееднаков третман на Ромите постои...

Здравје и права