Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Климатски акции на локално ниво

Истражување на состојбата со текстилниот отпад во Општина Штип

Текстилната индустрија со околу 35.000 вработени и повеќе од 600 милиони евра годишен извоз е една од водечките индустриски гранки...

Климатски акции на локално ниво

Програма за прилагодување на климатски промени во земјоделството во Општина Битола

Мрежата на ЛАГови, во консултација со засегнатите страни и со вклученост на Општина Битола и Одделението за животна средина, изработи...

Климатски акции