Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Климатски акции на локално ниво

Информативно видео за Законот за управување со посебни текови на отпад

Отпадот претставува глобален проблем кој има сериозни импликации врз економијата, животната средина и врз севкупното живеење. Традиционалната економија која е...

Климатски акции на локално ниво

Истражување на состојбата со текстилниот отпад во Општина Штип

Текстилната индустрија со околу 35.000 вработени и повеќе од 600 милиони евра годишен извоз е една од водечките индустриски гранки...

Климатски акции