Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Градење капацитети

Oбука на тема Климатски промени за граѓански организации во Општина Битола

На 21.04.2021, ЗОР Милиеуконтакт Македонија и Фондацијата Отворено општество ‒ Македонија (ФООМ), ја реализираа обуката на тема Климатски промени наменета...

Климатски акции