Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Креативни пристапи за мобилизација на граѓаните

Конференција „Време за ресетирање: Предефинирање на моќта на заедниците преку креативен активизам и ангажирана уметност“

Креативни пристапи за мобилизација на граѓаните

Конференција „Време за ресетирање: Предефинирање на моќта на заедниците преку креативен активизам и ангажирана уметност“

Развој на граѓанското општество