Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Demokracia lokale

55.000 dollarë mbështetje për organizatat e shoqërisë qytetare në fushat e mbrojtjes së mjedisit jetësor, shpenzimeve të mjeteve publike dhe planifikimit urban

Demokracia lokale

Serra - përfitim për shumë gjenerata të ardhshme të shkollës "Pestaloci"

Filluan orët me punë praktike në serrën në SHFK “Johan Hajnrih Pestaloci”. Nxënësit e shkollës nëpërmjet këtyre orëve me punë...

Zhvillimi i shoqërisë civile