Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Në kuadër të projektit Të rregullt në orë: aksion për përfshirjen e romëve në arsimin fillor, Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni së bashku me partnerët e tij Shoqatën – Qendra për Mbështetje Arsimore “Dendo Vas” dhe Fondacionin për Iniciativa Arsimore dhe Kulturore “Hap pas hapi” shpall konkurs për ndarjen e bursave për 315 nxënës romë të regjistruar në klasën e parë në vitin shkollor 2019/2020. Qëllimi i këtyre bursave është që duke e zvogëluar barrën financiare për familjet më të rrezikuara rome që lidhet me shkollimin e fëmijëve të tyre, të sigurohet përfshirje më të madhe e romëve në arsimin fillor, ndjekje e rregullt e mësimit dhe kalim i suksesshëm në klasat e ardhshme. Konkursi për ndarjen e bursave është i financuar nga Bashkimi Evropian.

 

Informata themelore për bursat

 

Mundësi për të aplikuar në konkurs kanë:

 

Më shumë informacion mbi konkursin dhe aplikimin mund të gjeni në linkun më poshtë.

 

            
Дополнителни документи :

—————————————————

15 Nëntor 2019