Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Grantistët 2018

Aleanca Qytetare për Transparencë – Monitorimi i procesit të reformave të administratës publike nga ana e organizatave qytetare

Grantistë
Synimi/objektiva
Shuma e grantit
Shoqata e Analistëve dhe Hulumtuese të Rinj, ZMAI, Shkup
Aktivitete për avancimin e kapaciteteve të infrastrukturës dhe teknike-teknologjike të shkollave fillore nga Çeshinovo-Obleshevo dhe Bogdanci.
552.002,01
Qendra e Qytetarëve Aktiv AKTIVO, Veles
Qytetarë të edukuar dhe të informuar parakusht për institucione transparente
485.776,53
Shoqata për Zhvillim Lokal AKSION PLUS, Resnjë
Institucione efikase lokale
442.979,00
Qendra për Zhvillim të Qëndrueshëm të Komunitetit, Dibër
Rritja e cilësisë së shërbimeve publike në niveli lokal me anë të zbatimit të e-shërbimeve në komunat Dibër, Mavrovë-Rostushë dhe Centar-Zhupa
538.658,53
Shoqata për Hulumtim të Tregut të Punës në Funksion të Tolerancës Multietnike PROFICIO, Shkup
Pushtet lokal transparent dhe efikas—kushte për zhvillim
511.295,17
Shoqata për Promovim dhe Zhvillim të Shoqërisë Inkluzive INKLUZIVA, Kumanovë
Të qasshme dhe në dispozicion – informacione dhe shërbime publike
542.655,43

Angazhimi i të rinjve

Grantistë
Synimi/objektiva
Shuma e grantit
Shoqata e Qytetarëve “Forumi Rinor Arsimor”, Shkup
Angazhimi i të rinjve
5.127.220,00
Asociacioni për të Rinj IMKA, Manastir
Programi për zhvillimin e të rinjve GLOU dhe UMAP
475,447.11
OJQ Zhvillimi Qytetar – GR, Likovë, Kumanovë
Të heqim maskat. Fytyrat i kemi të bukura
512.209,28
Shoqata për Vullnetarizëm, Qendra Vullnetare, Kisella Voda
Pa grindje
502.467,56
Paktis Shoqata Qendra për Strategji dhe Zhvillim, Prilep
Aktivizohu kundër urrejtjes dhe lajmeve të rreme
507.082,06
Shoqata për Disleksi Ajnshtajn, Shkup
E drejta e të folurit NUK është e drejta e të folurit të urrejtjes
512.670,73
Lidhja e Skautëve të Maqedonisë, Shkup
krijimi i urave kulturore mes të rinjve nga Maqedonia Lindore dhe Perëndimore
510,671.11
Ekipi i parë i skautëve të Shkupit, Shkup
Dialog ndërkulturor në lëvizje
405.050,38

Integrimi ndëretnik në arsim

Grantistë
Synimi/objektiva
Shuma e grantit
SHFK “J.H. Pestalloci”, Shkup
Çmim në materiale didaktike dhe tjera dhe pajisje për shkollën në të cilën punon mësimdhënësi me çmim të parë në thirrjen "Mësimdhënës të Suksesshëm për Praktika të Mira Mësimore”
50.000,00
SHF “Glogor Përliçev”, Ohër
Çmim në materiale didaktike dhe tjera dhe pajisje për shkollën në të cilën punon mësimdhënësi me çmim të dytë në thirrjen "Mësimdhënës të Suksesshëm për Praktika të Mira Mësimore”
40.000,00
SHFK “Rajko Zhinsifov”, Orizare e Epërme, Veles
Çmim në materiale didaktike dhe tjera dhe pajisje për shkollën në të cilën punon mësimdhënësi me çmim të tretë në thirrjen "Mësimdhënës të Suksesshëm për Praktika të Mira Mësimore”
30.000,00
SHFK “Kuzman Josifovski Pitu”, Kërçovë
Çmim në materiale didaktike dhe tjera dhe pajisje për shkollën në të cilën punon mësimdhënësi lëndor me çmim të parë në thirrjen "Mësimdhënës të Suksesshëm për Praktika të Mira Mësimore”
50.000,00
SHFK “Jan Amos Komenski”, Shkup
Çmim në materiale didaktike dhe tjera dhe pajisje për shkollën në të cilën punon mësimdhënësi lëndor me çmim të dytë në thirrjen "Mësimdhënës të Suksesshëm për Praktika të Mira Mësimore”
40.000,00
SHFK “7 Marsi”, Likovë
Çmim në materiale didaktike dhe tjera dhe pajisje për shkollën në të cilën punon mësimdhënësi lëndor me çmim të tretë në thirrjen "Mësimdhënës të Suksesshëm për Praktika të Mira Mësimore”
30,000.00
SHMK Gjimnazi “Jsip Broz Tito”, Manastir
Çmim në materiale didaktike dhe tjera dhe pajisje për shkollën në të cilën punon profesori me çmim të parë në thirrjen "Mësimdhënës të Suksesshëm për Praktika të Mira Mësimore”
50.000,00
SHMK “Nikolla Karev”, Strumicë
Çmim në materiale didaktike dhe tjera dhe pajisje për shkollën në të cilën punon profesori me çmim të tretë në thirrjen "Mësimdhënës të Suksesshëm për Praktika të Mira Mësimore”
30.000,00
SUGS “Orce Nikollov", Shkup
Çmim në materiale didaktike dhe tjera dhe pajisje për shkollën në të cilën punon profesori me çmim të dytë në thirrjen "Mësimdhënës të Suksesshëm për Praktika të Mira Mësimore”
40.000,00
Shoqata për Mbështetje të Fëmijëve dhe të Rinjve me Dallime Zogu Blu, Shkup
Në përfshirje me bashkëpunim
256.361,00
Shoqata për Edukim dhe Zhvillim të Personave me Pengesa në Zhvillim Barazi, Strumicë
Përfshirja nuk është iluzion
254.822,83
Dendo Vas, Qendra për Mbështetje Arsimore, Shkup
Arsim për të gjithë
256.361,00
Qendra për Mbështetje të Personave me Pengesa Intelektuale PORAKA Veles, Veles
Shoqërohemi, njoftohemi, mësojmë, përparojmë
256.053,37
SHF Vëllezërit Ramz dhe Hamid, Shkup
Oda e lumturisë
205.088,80
POU Dituria, Shkup
Saraji i ynë i gjelbër, është diçka!
205.088,80
SHFK Rajko Zhinsifov, Orizare e Epërme, Veles
Rritemi bashkë
199.038,68
SHFK Svetozar Markoviq, f. Staro Nagoriçane
Jo njëri afër tjetrit – njëri me tjetrin
200.628,12
SHFM Vanço Përke, Dellçevë
Mësim dhe njohje me shoqërim të përbashkët në kushte bashkëkohore
138.434,94
SHFK Zdravkovski Penko, Shkup
Dhuna e bashkëmoshatarëve - bulling
204.576,08
SHFK Vasill Glavinov, Veles
Kohezioni social – çelësi i suksesit
204.986,26
SHFK Murat Llabunishti, f. Llabunishtë
Bashkë mundemi më shumë
205,088.80
SHFK Strasho Pinxhur, f. Josifovo
Krijojmë një shkollë në të cilën të lidhur arrijmë qëllimet më të larta
164.840,12
SHFK Mite Bogoevski, Resnjë
Fëmijë të lumtur, prindër të kënaqur, shkollë funksionale
203.704,45
Fondacioni për Iniciativa Arsimore dhe Kulturore “Haps pas hapi”, Shkup
Mbështetja administrative dhe programore
1.281.805,00
Fondacioni për Iniciativa Arsimore dhe Kulturore “Haps pas hapi”, Shkup
Komunitete për mësim
1.025.444,00
Shoqata e Qytetarëve “Forumi Rinor Arsimor”, Shkup
Shtëpi studentore pa korrupsion
2.589.246,10

Mbështetje të Maqedonisë për integrim në BE dhe NATO

Grantistë
Synimi/objektiva
Shuma e grantit
Koalicioni i Shoqatave të Qytetarëve "Të gjithë për gjykim të drejtë", Shkup
Monitorimi i lëndëve gjyqësore nga fusha e krimit të organizuar dhe korrupsionit
152.278,43

Pjesëmarrja qytetare për kohezion shoqëror

Grantistë
Synimi/objektiva
Shuma e grantit
Rumena Buzharovska
PicPriç – natë e rrëfimit të historive të grave
86.393,66
Templum DOOEL, Shkup
Mbështetje të internet portalit “Okno” për vitin 2018
512.722,00
TRD Radio Kanal77, Shtip
Maqedonia nuk është vetëm Shkupi
312.760,42
TRD TV Koha DOOEL, Tetovë
Arsimi i personave me aftësi të kufizuar në Komunën e Tetovës
256.361,00
Qendra Rome Kulturore dhe Mediatike “Barikanipe”, Shkup
Njihni fqinjën tuaj rome
256.361,00
TRD Televizioni Plus, DOO, Kumanovë
Zhvillimi i përgjegjësisë shoqërore
307.633,20
TRD TV Studio “Tera” DOOEL, Manastir
Bota virtuale
302.505,98
Shoqata për Demokraci Lokale Qendra e Komunitetit të Komunës Strugë, Strugë
Përforcimi i rolit të qytetarëve për pjesëmarrje aktive në shoqërinë
393.770,50
Shoqata për Avancimin dhe Mbrojtjen e të Drejtave të Punëtorëve Punëtor i Denjë, Prilep
Projekt 189 – Përmirësimi i kushteve të punës së punëtorëve vendor në komuniteteve lokale në Prilep dhe Shtip
507.594,78
Shoqata e Qytetarëve me Sëmundje të Veshkave, NEFRON, Shkup
Fushatë për ngritjen e vetëdijes publike për dhurimin e organeve
440.787,10
Koalicioni Rural, Kumanovë
Perspektiva gjinore dhe organizatat lokale qytetare të përfshirë në politikat lokale për bujqësi dhe zhvillim rural
432.429,73
Këshilli Kombëtar Rinor i Maqedonisë, Shkup
Përse Ligji për të Rinj në RM?
508.620,22
Shoqata e Qytetarëve Teatër i Zgjuar, Shkup
Mbyll Sytë” Paramendo ndryshimin
287.124,32
Shoqata për Mundësi të Barabarta dhe Bashkëpunim Ndëretnik AL-MA, Shkup
Fëmijët nuk bëjnë dallim
237.903,01
Shoqata për Zhvillim Rural Grupi Lokal i Aksionit Agro Lider, Krivogashtani
Realizojmë Bashkërisht!
208.882,94
Qendra për Analiza Ekonomike - CEA, Shkup
Rritja e fuqisë së qytetarëve në ndikimin e tyre mbi politikat lokale në Komunën Sopishte
266.615,44
Shoqata Iniciativa për Aktivizëm të Pavarur Kulturor INKA, Strugë
Platforma e përbashkët për kulturë "Kultura nga Gjithë për të Gjithë”
307.530,66
Shoqata për Disleksi Ajnshtajn, Shkup
Informacione transparente për disleksinë
278.664,41
Shoqata për Mbrojtje dhe Edukim të Fëmijëve dhe të rinjve rom "Progres", Shkup
Të rinj të bashkuar për ndryshime pozitive
256.873,72
Multikultura, Tetovë
Me anë të arsimit profesional në punësim
252.259,22
Adelaid Karishiq
Boshnjakët e rinj dhe vetëqeverisja lokale
276.869,88
Aleksandra Milevska Taneska
Bashkë kujdesemi për mjedisin tonë
307.633,20
Hazize Jonuzi
Edhe unë kam të drejtë për jetë dinjitoze
307.633,20
Sijka Pishtollova
Energjia e gjelbër – zgjidhje për të ardhmen
235.852,12
Shoqata e Qytetarëve Romaveristas, Shkup
Bëhu pjesë e komunitetit – Debato!
256.104,64
SHQ Instituti për Sëmundje të Alchajmerit dhe Neurologjisë, Shkup
Ngritja e vetëdijes publike për sëmundjen e Alchajmerit dhe reintegrimi shoqëror i të sëmurëve dhe familjeve të tyre
230.212,18
Shoqata e Qytetarëve LEGIS, Shkup
Shoqata e Qytetarëve LEGIS, Shkup
366.596,23
Shoqata e Juristëve Legal Tink, Shtip
#AktivizëmStudentor
251.233,78
Nela Vitosheviq
Bursë për pjesëmarrje në shkollën Directors Lab të Teatrit Lincoln Centre
221.752,27
Enti Qendra për Arte Bashkëkohore, Shkup
Aktivizëm kreativ/artistik
1.025.444,00
Angel Dimitrievski
Njohja dhe veprimi për dhunë të bashkëmoshatarëve dhe shqetësimi me anë të teatrit
256.155,91
Jugosllav Spasiq
Eko Grafit Fest për vetëdije më të lartë urbane
205.088,80
Shpendi Salija
Muzikoterapi, punëtori psiko-sociale për fëmijë me pengesa dhe prindërit e tyre
213.651,26
Gjorgje Jovanoviq
Njësia për intervenime të shpejta artivistike
230.724,90
Tosho Filopovski
Tej timit 2!!!
205.088,80
Anderj Mitevski
Mblidh bërllok, bëj art
207.652,41
Adem Sulejmanoski
Lend Art dhe aksione kreative mbi infrastrukturën e dëmtuar
210.216,02
Goce Stojanovski
Ejani të ruajmë autencitetin e arkitekturës së vjetër qytetare maqedonase
171.761,87
Tihomir Topuzovski
Hapësira të identifikimit politik, mobilizimit dhe ndarjeve (Rasti me Qytetin e Shkupit
220.470,46
Goran Kostovski
Selebrejt lajf – Emocione për një qytet
220.470,46
Iskra Dimitrova
Bibliografia e një vepre
227.494,75
Filip Jovanovski
Lirimi i Shkupit – ekspozitë dhe aksion në hapësirë publike
194.834,36

Politika shëndetësore të bazuar në të drejta

Grantistë
Synimi/objektiva
Shuma e grantit
Fondacioni IDEA Evropa Juglindore, Shkup
Ndryshimi i narrativëve për romët në institucionet shëndetësore
1.507.402,68
HERA – Asociacioni për Edukim dhe Hulumtim Shëndetësor, Shkup
Ndryshimi i narrativëve për romët në institucionet shëndetësore
1.538.166,00
Asociacioni për Zhvillim Demokratik të Romëve "SONCE", Tetovë
Ndryshimi i narrativëve për romët në institucionet shëndetësore
1.522.784,34
Shoqata e Punëtorëve në Arsim për Mbrojtjen e të Drejtave të Grave dhe Fëmijëve – LIL, Shkup
Ndryshimi i narrativëve për romët në institucionet shëndetësore
1.281.805,00
OJQ KHAM, Dellçevë
Ndryshimi i narrativëve për romët në institucionet shëndetësore
1.504.839,07
Qendra Kombëtare Rome, Kumanovë
Ndryshimi i narrativëve për romët në institucionet shëndetësore
1.248.478,07
Qendra e Resursit të Prindërve me Fëmijë me Aftësi të Kufizuar, Shkup
Mbështetja psikologjike e familjeve me fëmijë me aftësi të kufizuar
461.449,80
Koalicioni Të Drejta Seksuale dhe Shëndetësore të Komuniteteve të Margjinalizuar MARGINI, Shkup
Avancimi i të drejtave seksuale dhe shëndetësore të komuniteteve të margjinalizuar
4.984.580,74
Shoqata për Emancipim, Solidaritet dhe Barazi të Grave – ESE, Shkup
Mbështetja institucionale për ESE
17.176.187,00
HOPS – Opsione për Jetë të Shëndoshë Shkup
Mbështetja institucionale për HOPS
7.562.649,50
HOPS – Opsione për Jetë të Shëndoshë Shkup
Monitorimi i zbatimit të programeve parandaluese për avancim të shëndetit të personave që përdorin droga
5.639.942,00
Shoqata për Mbështetjen e Personave me Aftësi të Kufizuar SOLEM, Shkup,
Artizane dore për ju
3.076.332,00
Shoqata për Mbështetjen e Punëtorëve të Margjinalizuar STAR-STAR, Shkup
Përforcimi i kapaciteteve organizuese të STAR-STAR
1.794.527,00

Qytetarët për ardhmërinë

Grantistë
Synimi/objektiva
Shuma e grantit
Enti Qendra për Arte Bashkëkohore, Shkup
Aksione urbane për EC PËRPARA
430.686,48
Koalicioni Rural, Kumanovë
Bujqësia maqedonase në rrugën drejt politikës së përbashkët bujqësore të Be-së - sfida dhe mundësi
264.051,83
OJQ Inforqendër, Shkup
EUreka
650.644,22
HERA – Asociacioni për Edukim dhe Hulumtim Shëndetësor, Shkup
Qytetarët për ardhmërinë
161.507,43
Shoqata për Emancipim, Solidaritet dhe Barazi të Grave – ESE, Shkup
Përfitimet e RM-së nga anëtarësia në BE në kuptim me shëndetin, mbrojtjes shëndetësore të qytetarëve dhe për përfshirje të romëve
179.452,70
Civil – Qendra për Liri, Shkup
Po, për ardhmëri evropiane
512.722,00
Shoqata e Qytetarëve “Forumi Rinor Arsimor”, Shkup
Fushata rinore Mendo me Zë
501.954,84
Komiteti i Helsinkit për të Drejta të Njeriut i Republikës së Maqedonisë, Shkup
Përfitimet nga aderimi në Bashkimin Evropian
501.288,30

Shoqëria qytetare krijon politika publike

Grantistë
Synimi/objektiva
Shuma e grantit
EUROTINK – Qendra për Strategji Evropiane, Shkup
Viti i shansit – nëpërmjet veshëve me gjilpëra
3,076,332.00
Komiteti i Helsinkit për të Drejta të Njeriut i Republikës së Maqedonisë, Shkup
Për drejtësi – aksion i përbashkët për monitorimin e reformave gjyqësore dhe përfaqësimit për zbatimin e tyre
1,281,805.00
Transparenca Maqedoni, Shkup
Përfshirja e Platformës për Monitorim dhe Debatim në luftën kundër korrupsionit në RM
1,281,702.46
Koalicioni Të Drejta Seksuale dhe Shëndetësore të Komuniteteve të Margjinalizuar MARGINI, Shkup
ZSZD nën llupë: Monitorimi i zbatimit të ligjit të ri Ligjit për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi
1.244.889,02
Metamorfozis, Shkup
Vërtetëmatës.mk
1.025.444,00

Strategjia rrjet për përforcimin ligjor

Grantistë
Synimi/objektiva
Shuma e grantit
OJQ KHAM, Dellçevë
Llogaridhënia sociale dhe përforcimi ligjor i komunitetit rom
5.524.066,83
IRIZ – Iniciativa për Zhvillim dhe Përfshirje të Komuniteteve, Shkup
Llogaridhënia sociale dhe përforcimi ligjor i komunitetit rom
3.691.598,40
Qendra Kombëtare Rome, Kumanovë
Avancimi i mbrojtjes shëndetësore të romëve
2.819.971,00
Romano Çaçipe, Shkup
Llogaridhënia sociale dhe përforcimi ligjor i komunitetit rom
1.583.131,72
NGO "Kham", Delchevo
Application of Innovative Ways to Finance Legal Empowerment Activities
256,361.00
Shoqata për Emancipim, Solidaritet dhe Barazi të Grave – ESE, Shkup
Zbatimi i mënyra inventive për financim të aktiviteteve për përforcim ligjor
99.621,88
Komiteti i Helsinkit për të Drejta të Njeriut i Republikës së Maqedonisë, Shkup
Zbatimi i mënyra inventive për financim të aktiviteteve për përforcim ligjor
153.816,60
Shoqata Irbor, Strumicë
Zbatimi i mënyra inventive për financim të aktiviteteve për përforcim ligjor
76.908,30
HOPS – Opsione për Jetë të Shëndoshë Shkup
Zbatimi i mënyra inventive për financim të aktiviteteve për përforcim ligjor
97.929,90
IRIZ – Iniciativa për Zhvillim dhe Përfshirje të Komuniteteve, Shkup
Zbatimi i mënyra inventive për financim të aktiviteteve për përforcim ligjor
127.872,87
Shoqata Maqedonase e Juristëve të Rinj, Shkup
Zbatimi i mënyra inventive për financim të aktiviteteve për përforcim ligjor
122.540,56
HERA – Asociacioni për Edukim dhe Hulumtim Shëndetësor, Shkup
Zbatimi i mënyra inventive për financim të aktiviteteve për përforcim ligjor
153.816,60
Fakulteti Juridik "Justiniani i Parë", Shkup
Klinika ligjore për grupe të cenuar
1.006.473,29
Shoqata Maqedonase e Juristëve të Rinj, Shkup
Avancimi i ndihmë ligjore falas dhe mënyrat alternative për zgjidhjen e kontesteve në RM
1.132.295,26
Asociacioni për Zhvillim Demokratik të Romëve "SONCE", Tetovë
Avancimi i politikave lokale për sigurim të qasjes në drejtësi
2.077.754,63
Shoqata për Emancipim, Solidaritet dhe Barazi të Grave – ESE, Shkup
Standardizimi dhe qëndrueshmëria e sigurimit të llojeve të ndryshme të ndihmë ligjore falas
2.002.948,49
Qendra Kombëtare Rome, Kumanovë
Qasje në drejtësi në Maqedoni
637.723,62
Qendra Kulturore Rinore, Manastir
Qasje në drejtësi në Maqedoni
516.311,05
Komiteti i Helsinkit për të Drejta të Njeriut i Republikës së Maqedonisë, Shkup
Përforcimi ligjor i punëtorëve të tekstilit për vetëpërfaqësim
2.050.888,00
Shoqata Izbor, Strumicë
Qasje në drejtësi në Maqedoni
369.159,84
EHO- Organizatë Humanitare Edukative, Shtip
Qasje në drejtësi në Maqedoni
371.467,09
Komiteti i Helsinkit për të Drejta të Njeriut i Republikës së Maqedonisë, Shkup
Përforcimi ligjor i punëtorëve të tekstilit për vetëpërfaqësim
2.050.888,00
Koalicioni Të Drejta Seksuale dhe Shëndetësore të Komuniteteve të Margjinalizuar MARGINI, Shkup
Shkrirja e Qëllimit 16.3 nga qëllimet globale të OKB-së për zhvillim të qëndrueshëm në nivel kombëtar
1.347.946,14