Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Raporti i katërt për shkallën e zbatimit të Strategjisë për reformë të administratës publike 2018-2022 dhe të Planit Aksional ka për qëllim t’i hulumtojë disa nga efektet e politikave publike, gjegjësisht se si ndryshimet e pritura, të cilat janë pjesë e reformës së administratës publike, ndikojnë mbi qytetarët, komunitetin e biznesit, por edhe vetë administratën publike.

Duke pasur parasysh qëllimin e këtij raporti, u mbështetën katër storje hulumtuese gazetareske që i trajtojnë çështjet që kanë të bëjnë me punësimet dhe optimizimin e administratës publike, dukurinë e korrupsionit dhe qasjen në shërbime.

Autorë të storjeve janë Aleksandra Filipovska, Maja Jovanovska, Rada Isovska-Manevska dhe Sashka Cvetkovska.

—————————————————

12 Shtator 2019