Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Rrjeti për Mbrojtje nga diskriminimi në kuadër të projektit “Avancimi i politikave dhe praktikave për mbrojtje nga diskriminimi dhe promovimi i barazisë”, i cili mbështetet nga Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni, e publikoi informatorin më të ri tremujor për diskriminim.

Trajtimi i pabarabartë i një personi ose grupi të caktuar personash për shkak të karakteristikave të tyre personale paraqet diskriminim. Bazat, lloji dhe fushat në të cilat diskriminimi është i ndaluar mbulohen në detaje në Ligjin për Parandalimin dhe Mbrojtjen nga Diskriminimi.

Pranimi i diversitetit dhe mbrojtja nga diskriminimi janë shumë të rëndësishme për përparimin e çdo shoqërie. Për këto arsye, Rrjeti për Mbrojtjen nga Diskriminimi i monitoron rastet e diskriminimit, aktivitetet e shtetit dhe të shoqatave të tjera të qytetarëve në fushën e parandalimit dhe mbrojtjes nga diskriminimi. Informatori i paraqet të dhënat nga monitorimi gjatë një tremujori.

—————————————————

28 Prill 2022