Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Фондацијата Отворено општество – Македонија објавува повик за доставување понуди за изработка на промотивна медиумска кампања во рамки на проектот „Редовно на часови: акција за вклучување на Ромите во основното образование“, финасиран од Европската Унија. Деталните информации во врска со точните барања се наоѓаат подолу во документот и истите ќе претставуваат упатство за изработката на понудата.

Сите дополнителни прашања во функција на појаснување на барањето за понуда, заинтересираните може да ги испратат најдоцна до 2.7.2020 до 12:00 часот на следниве електронски адреси: ana.andreeva@fosm.mk; sunchica.kostovska@fosm.mk

 

Официјалната понуда со вклучени задолжителни документи треба да е доставена најдоцна до 16.7.2020, до 00:00 часот, во затворен и запечатен коверт на кој пишува „ПОНУДА ЗА МЕДИУМСКА КАМПАЊА. НЕ ОТВОРАЈ!” по пошта на следнава адреса:

Фондација Отворено општество – Македонија

Бул. Јане Сандански бр. 111

1000 Скопје, Р. Македонија

 

Информација за доставена понуда по пошта треба да се испрати на е-мејл на следниве електронски адреси: ana.andreeva@fosm.mk; sunchica.kostovska@fosm.mk.

 

Сите понуди кои ќе стигнат по истекот на зададениот рок, нема да се земат предвид и нема да се разгледуваат. Сите понуди ќе се разгледуваат и оценуваат врз основа на потполноста на информациите кои се побаруваат и врз основа на критериумите за евалуација објаснети во описот на барањето за понуда. Сите предлози и понудата треба да се на македонски јазик.

Понудата треба да има валидност од минимум 120 дена.

 

ОПИС НА ПОВИКОТ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ

 

Краток опис на повикот Изработка и имплементација на интегрирана промотивна медиумска кампања, вклучувајќи изработка и имплементација на комуникациска стратегија и медиумски закуп базиран на комуникациската стратегија.
Задолжителни документи
 1. Компаниско претставување со посебен осврт на изработени кампањи за општествена одговорност (електронска верзија)
 2. Начелна комуникациска стратегија со предлог слоган и сценарио за ТВ спот/анимација
 3. Предлог буџет изразен во денари со вклучен ДДВ.
Дополнителни прашања и појаснувања Најдоцна до 2.7.2020 до 12:00
Рок за достава на задолжителни документи 16.7.2020 до 00:00
Критериуми за евалуација Комуникациска стратегија, слоган, ТВ спот – 60%

Финансиска понуда – 30%

Компаниска експертиза / искуство – 10%

Валидност на понудата Минимум 120 дена

Целосниот текст на повикот како и темплејт буџетот можете да ги најдете во дополнителните документи подолу.

            
Дополнителни документи :
Целосен повик за доставување понуди за изработка на промотивна медиумска кампања
Темплејт буџет

—————————————————

25 јуни 2020