Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ) заедно со своите партнери Здружението Центар за образовна поддршка Дендо вас и Фондацијата за образовни и културни иницијативи Чекор по чекор објавува повик за ангажирање на околу 30 асистенти за поддршка на ромската заедница во: Битола, Велес, Кочани со Виница, Гостивар, Дебар, Кавадарци, Кичево, Куманово, Неготино, Прилеп, Ресен, Струмица, Штип, и Скопје (Чаир, Кисела Вода и Шуто Оризари). Повикот се објавува во рамки на проектот РЕДОВНО НА ЧАСОВИ: Акција за вклучување на Ромите во основното образование кој е финансиран од Европската Унија. Проектот има за цел да обезбеди стипендии за вклучување што поголем број деца Роми во основното образование и да ги мотивира редовно да ја следат наставата и да се запишат во следните одделенија, како и да обезбеди поддршка на училиштата да ги трансформираат училниците во една поинклузивна средина за учење каде ќе се почитува различноста и каде сите деца ќе се чувствуваат добредојдени и подеднакво стимулирани да успеат. Времетраењето на проектот е до октомври 2022 година. Повеќе информации можете да најдете на интернет страната на ФООМ и на Фејсбук страната на проектот.

Работни задачи и обврски на асистентите за поддршка на ромската заедница

Проектот обезбедува поддршка на ромската заедница преку ангажирање на асистенти, кои одблизу ќе соработуваат со ромските семејства и училиштата при идентификувањето на децата кои се надвор од образовниот систем, нивно запишување во училиштата, редовно следење на наставата и успешен премин во следните одделенија, како и активно учество во едукативна кампања за придобивките од образованието. Поконкретно, асистентите:

Оптималната бројка со која ќе соработува асистентот изнесува 10 деца/семејства по асистент. Во периодот од декември 2020 до септември 2021 се очекува дека асистентите ќе имаат активен ангажман од околу 40 часа месечно (4 часа по дете/семејство месечно) во максимум 6 месеци.

Најголем интензитет на активностите ќе има за месеците декември, јануари, април, мај, јуни и септември 2021 година. Склучениот договор ќе важи до 30 септември 2021, со можност за продолжување на ангажманот во третата проектна година. Висината на хонорарот ќе зависи од бројот на деца /семејства. Оттука, доколку асистентот соработува со 10 деца/семејства за извршената работа предвидено е да се исплати месечен хонорар во просек од 130 евра (бруто).

Можност за пријавување на повикот за асистенти имаат:

Потребни документи за пријавување:

Предност при селекцијата ќе биде дадена на:

Лица кои нема да се земат предвид за овој ангажман:

Потребните документи за пријавување треба да се испратат електронски на dendo_vas@yahoo.com и redovnonacasovi@fosm.mk најдоцна до 1 декември 2020 година.

                  
      

—————————————————

23 ноември 2020