Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

 

ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

Предмет на набавката е испорака (набавка и/или изработка), монтажа, одржување во и вон гарантен рок и сервис обезбеден од страна на понудувачот на канцелариски мебел даден во две целини.

Целина 1: Готов канцелариски мебел

Целина 2: Канцелариски мебел изработен по нарачка

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО

Понудувачи можат да бидат производители и трговски фирми од Република Македонија и од странство кои целосно, квалитетно и навремено ги имаат исполнето евентуалните поранешни обврски кон ФООМ. За Целина 2 ќе се прифаќаат понуди од фирми кои имаат сопствен погон за производство на мебел, или од трговска фирма во конзорциум со фирма производител.

Потекло на производите и националноста на добавувачот: Канцелариската опрема треба да биде комплетирана во Република Северна Македонија, нема ограничувања врзани со националноста на понудувачот, добавувачот и потеклото на производите предмет на понудата, но производите на фирми со седиште од Европска Унија и производи произведени во ЕУ имаат предност. Седиштето на производителот ќе се докажува со официјална писмена изјава, а земја на производство со сертификат на евентуално барање на ФООМ.

Понудувачите мора да обезбедат изјава дека не се во ситуација наведена во првиот дел на Точка 7. (се содржи во Тендерскиот образец) .

Еден понудувач може да даде само целосна понуда за целината. Секоја целина е предмет на еден договор и спецификацијата дадена во неа е неделива. Понудувачот е должен да ги понуди сите ставки на зададената целина. Во ниеден случај некомплетни понуди за поедина целинa нема да бидат разгледувани.

Понудувачите НЕ ТРЕБА да достават Банкарска гаранција за обезбедување на понудата (Тендерска гаранција).

На успешниот понудувач ќе му биде побарано да обезбеди Гаранција за добро извршување на работите во вредност од 10% од вредноста на договорот изразена во МКД. Истата (со текст како што е даден во примерот) мора да биде доставена најдоцна 10 дена откако понудувачот ќе го прими потпишаниот договор од страна на Нарачателот. Ако понудувачот не го направи тоа во овој период тогаш договорот ќе биде поништен, а постапката ќе биде повторена со следниот најповолен понудувач. Оваа гаранција нема да се бара од оние понудувачи кои ќе бараат плаќање по целосно извршени работи и извршен технички прием или кои нема да бараат авансно плаќање поголемо од 20% за Целина 1 или 40% за Целина 2, ниту пак доплата од најмногу 80% од вредноста на набавката при комплетен комисиски прием на мебелот во магацинот на понудувачот.

Понудите мора да останат валидни 150 дена по крајниот рок за поднесување на истите.

Просториите на ФООМ се во процес на адаптација која ќе трае до март-април 2022 г.

 

КРИТЕРИУМИ ЗА СЕЛЕКЦИЈА И ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ

За Целина 1:

 

КОНКУРИРАЊЕ

Комплетната документација ќе ја добиете со превземање од www.fosm.mk .

Сите прашања во врска со тендерот треба да се испраќаат исклучиво по писмен пат на адреса на ФООМ, по електронска пошта на: vanco.dzambaski@fosm.mk (со наведување на бројот на објавата од Точка 1), најдоцна 3 дена пред истек на крајниот рок за поднесување понуди даден во Точка 16. ФООМ ќе одговори на прашањата на ист начин, најдоцна 2 денa пред истиот рок.

Заинтересираните понудувачи своите понуди (ЕДЕН ОРИГИНАЛ НА ХАРТИЈА) треба да ги достават во затворен и запечатен коверт со напомена “Понуда бр. FOSM/ADM/211210 F , на рака или по курирска пошта на следнава адреса:

ФООМ, “Јане Сандански” 111, 3-ти спрат, 1000 Скопје, Република Македонија

За понудите испратени по пошта како време на поднесување ќе се смета времето на пристигнување на пратката на адреса на ФООМ, а НЕ времето на предавање на пратката во пошта.

Краен датум за достава на понудите: петок, 10.12.2021 год., најдоцна до 13.00 часот. Понудите добиени по назначениот рок нема да бидат земени предвид.

Јавно отварање на понудите нема да има!

Array
(
    [0] => 
)
Дополнителни документи :
Комплетна документација_канцелариски мебел_за пополнување
Анекс III_Проектна документација и цртежи
Погледнете:
Резултати од конкурсот

—————————————————

29 ноември 2021