Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Деца низ целиот свет се исклучени од училиштата и од образовниот систем заради попреченост, раса, јазик, религија, род и сиромаштија. Но секое дете има право на поддршка од неговите родители и заедницата за да расте, учи и се развива во раното детство и, штом стигне до училишна возраст, да оди на училиште и да биде прифатено и вклучено и од наставниците и од врсниците подеднакво. Кога сите деца се образуваат заедно, без разлика на нивните разлики, сите ги чувствуваат придобивките – ова е камен темелникот на инклузивното образование.

Што е инклузивно образование?

Инклузивно образование е кога различни ученици со различни способности учат заедно во истата училница. Тие се дружат на екскурзии и се заедно на вонучилишни активности. Заедно учествуваат во училишниот систем. И заедно присуствуваат на спортските средби и игри.

Инклузивното образование ја вреднува различноста и уникатните придонеси кои секој ученик ги дава во училницата. Во вистинска инклузивна поставеност, секое дете се чувствува безбедно и има чувство на припадност. Учениците и нивните родители учествуваат во поставувањето на целите за учење и во носењето одлуки кои ги засегаат. Додека, пак, вработените во училиштето се соодветно обучени, флексибилни и имаат поддршка и ресурси за да ги негуваат, охрабруваат и одговорат на потребите на сите ученици.

Зошто е важно инклузивното образование?

Инклузивните системи овозможуваат образование со подобар квалитет за сите деца и играат важна улога во менувањето на дискриминаторските ставови. Училиштата го обезбедуваат контекстот за првата врска на детето со светот вон нивните семејства, овозможувајќи развој на општествени врски и интеракции. Почитта и разбирањето расте кога учениците со поинакви можности и потекло заедно си играат, се социјализираат и учат.

Образованието кое исклучува и сегрегира ја продолжува дискриминацијата против традиционално маргинализираните групите. Кога образованието е поинклузивно, тогаш и концептите за граѓанско учество, вработување и живот во заедницата се исто така поинклузивни.

Нели е подобро да се одделат децата на кои им треба специјализирано внимание?

Одделното, посебно образование не дава гаранција за успех на деца кои имаат потреба од посебно внимание; инклузивните училишта кои обезбедуваат соодветни услови за учење соодветни на контекстот покажуваат далеку подобри резултати. Воннаставните активности, поддршката од врсниците или специјализирани интервенции ја инволвираат целата училишна заедница работејќи како тим.

Кои се основните елементи на инклузивното образование?

Како може да го унапредиме инклузивното образование?

За инклузивното образование да стане реалност, треба да го сториме следново:

Дали инклузивното образование е скапо?

Инклузивното образование не е мерка со која се кратат трошоци. Владите треба да бидат подготвени да инвестираат значителни ресурси во системските реформи како на пример обуки за наставници и вработени; подобрување на инфраструктурата, материјалите за учење и опремата; но и во ревидирање на наставните програми за успешно спроведување на инклузивното образование.

Механизмите за финансирање треба да се реформираат, за да може училиштата кои запишуваат ученици со посебни образовни потреби да ги добиваат потребните финансиски ресурси за имплементација на мерките за инклузивно образование. Како што учениците се пренасочуваат од специјални во обични училишта, така треба да се пренасочи и финансирањето.

Како Фондациите Отворено општество поддржуваат инклузивно образование?

ФОО поддржува промени во политиките и практиките на повеќе начини, вклучувајќи и:

Како Фондацијата Отворено Општество – Македонија поддржува инклузивно образование?

Нашата работа е фокусирана на промена на политиките и практиките на повеќе начини. Ние:

Извор: Фондации Отворено општество: https://www.opensocietyfoundations.org/explainers/value-inclusive-education

—————————————————

28 мај 2019