Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Локалната Акциска Група АГРО ЛИДЕР организира настан на кој ќе се презентираат активностите и достигнувањата во рамките на проектот „Одговор на социо-економските ефекти од КОВИД-19 преку поддршка на ранливите групи на ниско-платени работници, работници кои се дел од неформалната економија и привремено вработени работници”

Настанот ќе се одржи на 10 Јуни 2021 во 11:00 ч . на Млечна Фарма “Пожаренка” село Славеј, Кривогаштани

Говорници на настанот се Марина Тошеска, ЛАГ АГРО ЛИДЕР, Кире Миловски, Програмски координатор, Фондација Отворено општество – Македонија, Рубинчо Шефтероски, Градоначалник на општина Кривогаштани, Билјана Ташевска, АНАЛИТИКА, Дејан Тошески, Директор на ЈО Меѓуопштински Центар за социјални работи – Прилеп, Звонко Димоски, ЛАГ АГРО ЛИДЕР, Клеменс Рибачек, Австрија

Со цел почитување ги препораките за заштита и превенција од КОВИД 19, постои ограничување на бројот на присутни и затоа Ве замолуваме Вашето присуство или присуството на членови на Вашата институција/организација претходно да го најавите на lagagrolider@gmail.com или на телефонскиот број 078393900 (Mарина Тошеска).