Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram
Датум: 14.2.2019
Време: 11.00 часот
Локација: Holiday In Скопје
Коалицијата Маргини во партнерство со Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените ЕСЕ, организира Национален форум за презентирање на извештајот за имплементирањето на одржливата развојна цел на Обединети Нации „Промовирање на владеењето на правото и обезбедување на еднаков пристап до правда за сите“.

Препознавајќи го значењето на пристапот до правда како посебна развојна цел, Коалицијата Маргини и Здружението ЕСЕ, со финансиска поддршка од Фондацијата Отворено општество Македонија (ФООМ), иницираа процес на промовирање на цел 16.3 и потребата за нејзино имплементирање во нашето општество. За таа цел, во текот на минатата година беше подготвен основен извештај за состојбите со владеењето на правото и пристапот до правда во нашата држава. Главните наоди од извештајот ќе бидат презентирани на Националниот форум, на кој учество ќе земат претставници на владата, министерствата, институциите, граѓанските организации и меѓународните организации кои работат на ова поле.

АГЕНДА11:00 – 11:15  Отворање на форумот  •  говорници:

•  Оливер Ристовски – Заменик Министер за правда

•  Фани Каранфилова-Пановска – Фондација Отворено општество – Македонија

•  Јасминка Фришчиќ – Здружение ЕСЕ

11:15 – 12:30   Презентација на наоди од анализа  •  говорници:

•  Наташа Бошкова – Коалиција Маргини

•  Драгана Дрндаревска – Коалиција Маргини

•  Марија Гелевска – Здружение ЕСЕ

•  Стојан Мишев –  Здружение ЕСЕ

•  Јасминка Фришчиќ – модераторка