Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Проект: “Зајакнати системи за интегритет на локално ниво”

Цел на проектот:

Да придонесе кон унапредување на доброто владеење на локално ниво со
зајакнување на отпорноста на локалната власт на корупција и судир на интереси, а
преку (1) воведување на системи на интегритет во пет општини; и (2) зголемување на
граѓанската вклученост во борбата против корупцијата и судирот на интереси, особено
на ранливите категории на граѓани, преку зголемување на обемот на пријавени
случаи, а со овозможување на правна помош и информирање.

Партнерски организации:
ЕХО Штип, Станица ПЕТ Прилеп, Избор Струмица, КСПС Скопје, Мултикултура Тетово.

Локации:
Општини Охрид, Прилеп, Дојран, Карпош, Желино

Очекувани резултати:

Буџет: 140.000 долари

—————————————————

15 јануари 2021