Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Поддршка на процесот за ко-креирање на Националниот акциски план за Отворено владино
партнерство 2021-2023

Цели на проектот:
Општа цел на проектот е зајакнување процесот на ко-креација обезбедувајќи
поамбициозен Национален Акциски план (НАП) за Отворено владино партнерство
(ОВП) 2021 – 2023.
Специфични цели: Подобрување на дизајнот и амбициозноста на НАП, преку насочени
тематски консултации и (онлајн) работилници; Подобрување на квалитетот на
ангажманот и дијалогот за ко-креација, преку ангажирање нови претставници на
Владата, Мрежата на граѓански организации ОВП и меѓународни партнери. Особено,
поттикнување за вклучување на недоволно застапените групи, жени, млади и ромска
заедница; Зајакнување на процесот на консултации и приоретизирање на заложбите;
Подготовка и следење на усвоениот НАП преку работните групи на Мрежата на
граѓански организации за ОВП.

Партнерски организации:
Центар за граѓански комуникации и Здружение за еманципација, солидарност и
еднаквост на жените – ЕСЕ, со поддршка од Министерството за информатичко
општество и администрација (МИОА)

Очекувани резултати:

Буџет: 10.000 долари

 

„Поддршка на процесот за спроведување и следење на Националниот акциски план за Отворено владино партнерство 2021-2023“

 

Термин на реализација: 1 септември 2021 г. – 28 февруари 2023 година

 

Цел на проектот и очекувани резултати:

Општа цел на проектот е фасилитирање на процесот на Отворено владино партнерство (ОВП) за спроведување и следење на Националниот акциски план за ОВП 2021-2023 (НАП за ОВП 2021-2023).

Специфични цели на проектот:

  1. Обезбедена навремена и квалитетна имплементација на НАП за ОВП 2021-2023 преку зголемена соработка и координација меѓу владата и граѓанското општество во земјата;
  2. Зајакнат процес за имплементација на заложбите од НАП за ОВП 2021-2023;
  3. Подобрен квалитет на вклученост на засегнатите страни и одржан дијалог за време на имплементацијата на НАП за ОВП 2021-2023;
  4. Одржлива вклученост и подобрување на мониторингот во текот на спроведување на заложбите од НАП за ОВП 2021-2023 и
  5. Зголемена јавна свест за достигнувањата во имплементација на НАП за ОВП 2021-2023

 

Партнери:

Центар за граѓански комуникации и Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените – ЕСЕ, во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА)

 

Очекувани резултати:

Обезбедена видливост преку промоција на активностите и резултатите на веб страните и социјалните медиуми на трите партнерски организации, преку веб страната на МИОА и преку онлајн порталот www.ovp.gov.mk

 

Буџет: 50.000 УСД

—————————————————

15 јануари 2021