Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

На 24 јануари 2020 година се одржа втората консултативна средба од процесот на консултации за потребата, улогата и постапката за воспоставување нова структура за координација на процесот на ОВП во Северна Македонија. Овој процес на консултации има за цел воспоставување организиран и востановен модел за координација и вклученост на граѓанското општество, институциите и другите засегнати страни, а во пресрет на процесот на подготовка, развој и имплементација на новиот акциски план.

На средбата присуствуваа граѓански организации – членки на Иницијативниот одбор на мрежата на граѓански организации за отворено владино партнерство, претставници од институциите (Министерство за информатичко општество и администрација, Влада на Република Северна Македонија, Генерален секретаријат на Влада на Република Северна Македонија, Агенција за слободен пристап до информации, Министерство за здравство, Министерство за локална самоуправа), како и други граѓански и меѓународни организации кои имаат активно учество во процесите за подготовка и имплементација на Акциските планови за ОВП.

Учесниците на средбата го разгледаа и дискутираа за нацрт моделот на новата структура за перманентен дијалог меѓу властите и граѓанското општество за ОВП, нејзините цели, улога и задачи, составот и начинот на креирање, како и улогата на мрежата на ГО во однос на оваа нова структура. На иницијалната консултативна средба одржана на 24 декември 2019 година беше разгледан првиот нацрт на документот и беа дадени насоки за подобрување. На оваа средба учесниците дадоа свои предлози и сугестии за подобрување на вториот нацрт на моделот укажувајќи на потребата за задржување на постојната структура и нејзина постепена трансформација за формирање Совет за отворена власт, како национално советодавно тело за координација на процесот на ОВП и консултација на сите засегнати страни во процесот на креирање на акциските планови, како и учество, поддршка и следење на нивното спроведување.

Во наредниот период, ќе следат консултации за нацрт-моделот на новата структура со членките на мрежата на ГО за ОВП и други засегнати страни.

 

—————————————————

3 февруари 2020