Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Годинешниот извештај на Европската комисија (ЕК) за напредокот на нашата држава во 2021, оценува дека кај динамиката на реформските процеси во правосудството постои „одреден напредок”. Ова отстапува од оценките дадени во извештаите за 2020 и 2019 година, каде што процесите беа оценети со „добар напредок”, штоукажува дека годинава Комисијата е порезервирана во однос на реформските процеси во делот на правосудството. Во овој дел неопходно е да се забележи фактот дека во извештајниот период нашата држава се соочуваше со пандемијата предизвикана од КОВИД 19, што влијаеше на динамиката на одвивање на судските постапки.

Напредокот и оваа година, како и минатата година, се должи на имплементацијата на Стратегијата за реформа на правосудниот сектор 2017 – 2022 година (Стратегијата), со што понатаму се адресираат препораките дадени од Венецијанската комисија и групата на виши експерти за системски прашања за владеење на правото. Сепак, повторно е нагласена потребата од конзистентна и засилена имплементација на реформите предвидени во Стратегијата за реформа на правосудниот сектор, со што посебно е потенцирано дека е потребна засилена имплементација на ревидираниот акциски план. Ваквата констатација на ЕК е во линија на наодите на Блупринт групата за правосудство утврдени во последната анализа за имплементацијата на Стратегијата каде што е наведено дека, целиот процес на спроведување на Стратегијата и акцискиот план за 2020 година беше делумно транспарентен и инклузивен, додека временската рамка за донесување закони, и покрај донесувањето на ревидираниот акциски план, беше во најголем дел пречекорена. Наодите во овој дел се исти и за процесот на спроведување на Стратегијата во првата половина на 2021 година.

Во своите анализи, Блупринт групата за правосудство, во однос на законите кои ги следи забележува дека инклузивноста/ вклученоста на засегнатите страни, вклучително и на граѓанските организации во подготовка на закони е во одредена мера задоволено. Во извештајот ЕК забележува дека граѓанските организации продолжија да бидат активни и имаат важна улога во реформските процеси. Потребни се дополнителни напори за да се обезбеди понавремен, позначаен, транспарентен и структуриран консултативен процес со граѓанското општество.

Во однос на законодавната рамка за прв пат во делот на клучни препораки е нагласена и потребата од донесување на нов Закон за парнична постапка, како системски закон чија изработка Блупринт групата ја оцени како инклузивна. Предлог – законот во моментот се наоѓа во собраниска процедура. Комисијата особено упатува на внимание при донесувањето на новиот Закон за академијата за судии и јавни обвинители, да се запазат препораките на оценската мисија од 2018 година и АСЈО повторно да остане единствена точка за влез во судството и обвинителството, со што ќе се обезбеди фер и транспарентен пристап кон овие професии. Предлог – законот за Академија за судии и јавни обвинители иако поднесен не беше донесен од претходниот парламентарен состав за да биде вратен на доработка во Министерството за правда. Во моментот се наоѓа во собраниска процедура.

Воздржаноста на комисијата особено се забележува во однос на делувањето на Судскиот совет. Во минатогодишниот извештај особено беше потенцирана проактивната улога на Советот во чување на судската независност и непристрасност и неговата транспарентност и отвореност, додека во овој Извештај е нагласена потребата Советот да ја задржи својата улога како чувар на независноста и непристрасноста на судиите. Наодите на блупринт групата за правосудство укажуваат дека и покрај унапредувањето на правната рамка за надлежностите на Судскиот совет на РСМ, од големо значење е соодветна и доследна практична примена на законските одредби од страна на Судскиот совет на РСМ и особено унапредување на проактивноста во зачувување на независноста и непристрасноста на судската власт и при остварување на своите други надлежности (посебно дигитализација на судството, примена на ИКТ технологија во судството итн.).

Комисијата ги истакна заложбите на Здружението на судии и Судско медиумскиот совет за унапредување на транспарентноста во судството. Особено е значајно што во извештајот е нотирана потребата Советот на јавни обвинители да овозможи присуство на новинари на седниците.

Важно е да се продолжи со имплементација на правната рамка и стратешките планови поврзани со реформата на Судскиот совет и Советот на јавни обвинители. ЕК нотира дека во ноември и декември 2020 година се донесени новите Стратегии за човечки ресурси во судството и обвинителството. Но исто така е нагласена и потребата од нивна имплементација особено во делот на нови вработувања. Потребата од регрутирање на нови јавни обвинители ЕК ја истакнува во делот за борба против корупцијата.

И оваа година, како и години наназад Комисијата изразува загриженост во однос на буџетот доделен на судството и јавното обвинителство.  Имено, судскиот буџет во овој момент изнесува 19,5 ЕУР по глава на жител, наспроти просекот во Западен Балкан од 38 ЕУР по глава на жител, што е двојно помалку. Европската комисија исто така забележува дека буџетот доделен на судовите, јавните обвинителства и буџетот наменет за правна помош е намален за 8,3% , споредено со 2019 година. Во мај 2021 година на ЕНЕР е објавено известување за почеток на подготовка на Законот за судски буџет. Предвидениот процент од БДП кој е наменет за судската власт согласно Законот за судски буџет, години наназад не се реализира и не се исполнуваат мерките во Стратегијата во кои е предвидено зголемување на судскиот буџет.

Позитивен исчекор има во делот на алтернативно решавање на спорови, каде што во 2020 година, бројот на случаи решени по пат на медијација се зголеми за 55% во споредба со 2019 година. Новиот Предлог – закон за медијација има за цел понатаму да го унапреди концептот на медијација и во моментот се наоѓа во собраниска процедура. Меѓутоа, со цел целосно афирмирање на медијацијата, ЕК ја нагласува и потребата за промоција на истата. ЕК исто така ги поздравува напорите на Врховниот суд и четирите апелациони судови за подобрување на конзистентноста на пресудите и усогласување на судската пракса.

Препораки за адресирање на предизвиците идентификувани во извештајот[1]

Од анализа на содржината на извештајот произлегува дека голем дел од старите предизвици остануваат. Оцената во однос на напредокот претставува една опомена и во следниот период е потребно нашата држава особено да се фокусира на реформските процеси во делот на правосудството со интензивирање на реформите предвидени во Стратегијата за реформа на правосудниот сектор. Во овој контекст од суштинска важност е интензивирање на процесот на инклузивност, како и навремен, позначаен и транспарентен консултативен процес со граѓанското општество. Дополнително неопходно е:

[1] Препораките се дадени врз основа на наодите од извештајот на ЕК и наодите од анализи, извештаи на Блупринт групата за правосудство и граѓанските организации – членки на групата.

—————————————————

27 октомври 2021