Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

На 10 јуни 2021 година, на млечната фарма „Пожаренка“ во село Славеј, општина Кривогаштани, Здружението на граѓани ЛАГ Агро Лидер организираше завршен настан во рамки на проектот „Одговор на социо-економските ефекти од КОВИД-19 преку поддршка на ранливите групи на ниско-платени работници, работници кои се дел од неформалната економија и привремено вработени работници”, а финансиски подджан од Фондацијата Отворено општество – Македонија.

Настанот симболично беше наречен „Селанска буна“, по историскиот роман на хрватскиот писател Аугуст Шеноа од 1877 година, а во кој е претставена борбата на хрватските селани со феудалците и тогашната аристократија.

Кире МИЛОВСКИ, програмски координатор при Фондацијата Отворено општество – Македонија ја истакна поддршката на Фондацијата обезбедена преку заедничкиот фонд за брз одговор на КОВИД-19 на Фондациите Отворено општество, а со цел да се ублажат социо-економските последици од влијанието на Ковид-19 за ранливите групи. Целта на овој проект беше подобро да се разбере ефектот од владините политики врз ранливите групи, а и да придонесе во ублажувањето на социо-економските последици за нив.

Пандемијата од КОВИД-19 ја издигна потребата од воведување на дигитализацијата во земјоделскиот сектор, и воведување на е-продажба на свежи или преработени земјоделски и сточарски производи од земјоделски стопанства. За да даде придонес во подобрување на социо-економскиот развој на земјоделските стопанства, Здружението за рурален развој Локална Акциона Група АГРО ЛИДЕР своите активности ги насочи токму кон воведување на он-лајн продажба на свежи и преработени земјоделски производи преку креирање на онлајн платформата Домашно.мк. 

Преку публикацијата „Положбата на руралните жени во македонското општество“, се направи еден вид на анализа преку која се идентификуваат најважните проблеми и предизвици на жените во руралните средини, во поглед на пристап до права и услуги од социјална и здравствена заштита, а воедно и од аспект на можности за нивен професионален развој и активно вклучување во економски активности.

Досегашните донации од страна на Фондацијата за ранливите категории на граѓани се во износ до 1 милион долари, преку кои освен што ги помагаме социјално загрозените граѓани, овозможивме подобрување на капацитетите и кај здруженијата и тинк тенк организациите што придонесува во развој на граѓанското општество и во време на криза и нивно директно влијание врз креирањето на политиките.

Марина Тодоровска, програмски координатор во ЛАГ Агро Лидер детално ги претстави активностите на ова здржение во изминатиот период како и за идните планови за дејствување како и понатамошното опстојување и развој на платформата домашно.мк.

Од страна на претставникот на тинк тенк организацијата Аналитика Борче Треновски, беа претставени заклучоците и препораките од „Анализата на ефектот од КОВИД-19 врз работниците кои се дел од неформалната економија и привремено вработените работници, преку предлог мерки за нивна поддршка“ а која исто така беше изработена во рамките на овој регионален проект, финансиски поддржан од Фондацијата Отворено општество – Македонија.

—————————————————

10 јуни 2021