Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Во изминатиот период прибрани 2.950.509 ЕВРА од донации за справување со COVID-19, се прават континуирани измени во буџетите на јавните институции, спроведени се интервентни набавки на опрема и материјали чија вредност е најмалку 319.753 евра, постоеше обид за набавка на вкупно 281 респираторна машина чија вредност се проценува на 7.025.000 евра, но…

Процесите на прибирање и трошење на средствата наменети за справување со пандемијата на COVID-19 се нетранспарентни, а пак малкуте достапни информации се конфузни.

Прочитајте подолу повеќе за информациите до кои дојде ЕСЕ Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените

ESE Info COVID 19 052020

—————————————————

14 мај 2020