Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Мрежата за спречување и заштита од дискриминација, како Мрежа која повеќе години активно работи на развој на домашна практика за заштита од дискриминација, а од 2018 година има и за цел да ја следи и мониторира примената на долго најавуваниот нов Закон за спречување и заштита од дискриминација, го поздравува усвојувањето на Законот.

Со новиот Закон и со проширувањето на основите на дискриминација од една страна се нуди подобра заштита на основните човекови права за сите граѓани, особено за оние кои се наоѓаат на маргините на општетството, а од друга страна се покажа политичка волја за исполнување на обврските на државата пред меѓународните тела за човекови права, кои веќе дадоа позитивно мислење и препораки за донесување на овој закон.

Овој Закон, нуди услови за избор на независна и професионална Комисијата за заштита од дискриминација, бидејќи членовите на Комисијата покрај искуство со работа во областа на човековите права, треба да имаат искуство и со работа во областа на нееднаквост и недискриминација, како и да не се носители на функции во политички партии. Поради ова сметаме дека треба што побрзо да се пристапи кон формирање на нова независна, ефикасна и професионална Комисија, која ќе ја препознава дискриминацијата за сите граѓани подеднакво.

Како граѓански организации будно ќе го следиме спроведувањето на  усвоениот Закон за спречување и заштита од дискриминација. Исто така, очекуваме и исполнување на препораката на Европската Комисија за усогласување на останатата законска регулатива со новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација.

Проектот „ЗСЗД под лупа: Следење на спроведувањето на новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација“ е финансиран од Фондацијата Отворено општество – Македонија. Содржината е единствена одговорност на авторите и на грантистот, и на ниту еден начин не може да се смета дека ги изразува гледиштата и ставовите на Фондацијата Отворено општество – Македонија

—————————————————

12 јуни 2019