Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Управниот одбор на Фондацијата Отворено општество – Македонија одлучи да соработува со пет граѓански организации кои ќе овозможат правна помош на граѓаните од општините Охрид, Дојран, Карпош, Желино и Прилеп, за случаи поврзани со коруцпција и судир на интереси.

Граѓанските организации со кои ФООМ ќе соработува се:

Граѓанските организации ќе овозможат правна помош на граѓани кои препознале корупција и судир на интереси; ќе учествуваат во промоција на  можностите за обезбедување на правна помош во соодветната општина: ќе ги информираат и едуцираат граѓаните за можностите за пријавување на корупција и судир на интереси во петте општини Охрид, Дојран, Желино, Карпош и Прилеп.

Соработката со овие граѓански организации и нивните активности се дел од проектот „Зајакнати системи на интегритет за борба против корупција на локално ниво“, кој го реализира Фондација Отворено општество – Македонија во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско учество.  Повеќе информации за Проектот на УСАИД за граѓанско учество на https://cep.mk/ и https://www.facebook.com/CEPNorthMacedonia

 

Содржината на оваа веб страница не ги изразува ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој или на Владата на Соединетите Американски Држави.

—————————————————

2 септември 2020