Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Во текот на 2022 година, со цел поддршка на имплементацијата на Концепцијата за основно образование, ФООМ додели грант на Бирото за развој на образованието за да се изготват и преведат 12 прирачници на пет наставни јазици: македонски, албански, турски, српски и босански јазик.

Прирачниците имаат за цел подобрување на компетенциите на наставниците и спроведување на програмите според новата Концепција за основно образование а се наменети за наставници за прво, второ, четврто и петто одделение по четири предмети.

Поддршката од ФООМ ќе послужи за техничко и графичко уредување на прирачниците и наставните листови за учениците кои се составен дел од прирачниците, како и превод на четири јазици.

—————————————————

29 ноември 2022