Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Економската програма секогаш имаше за цел да им помогне на најранливите категории македонски граѓани во нивниот стремеж за економски опстанок и подобар живот. Така, во првите години од самостојноста на македонската држава, во време на блокирана северна и јужна граница, беа имплементирани два проекта чија цел беше македонските земјоделски производи сепак да можат да стигнат до своите пазари надвор од земјата. Првиот проект, во 1994 година, беше организирање воздушен мост (airlift), односно карго авионски превоз на земјоделски производи до аеродромот во Љубљана, со реализација на 40 лета, при што Фондацијата ја субвенционираше цената на превоз со 50%. Вториот проект, „Зелен коридор“, во 1995 година овозможи доволно брз и економичен копнен транспорт преку Албанија и понатаму со брод до пазарите во Хрватска и Словенија.

Во 1995 година беше основан и првиот кредитен фонд за индивидуални земјоделци во износ од 100.000 долари, во соработка со VOCA (Волонтери за прекуокенска кооперативна помош). Подоцна, во 1999 година, за земјоделците и малите рурални бизниси се воспостави кредитен фонд од 500.000 долари, кој во 2004 година беше зголемен на 780.000 долари. Почнувајќи од 1998 година, со кредитен фонд од 120.000 долари беа помогнати малите издавачки куќи, а од 2002 година, со кредитен фонд од околу 300.000 долари беше премостуван недостигот на обртни средства во малото стопанство на Република Македонија. Во 1999 година беше основан фонд од 65.500 долари за мали групни заеми преку хуманитарното здружение „Можности“.

Во периодот 1997-2010 год., Програмата за економски реформи потроши околу 3,9 милиони долари за своите активности:

Дополнително, со средства обезбедени од Ургентниот фонд на Џорџ Сорос за ублажување на последиците од економската криза 2009-2011 година, беа доделени 13 гранта во вредност од 1,9 милиони долари за поттикнување економски активности и овозможување малите претприемачи, земјоделци и пошироко граѓаните (преку обуки за финансиска писменост) да го премостат периодот на економска стагнација. Во овој дел посебно се издвојуваат: проектот за генерирање приход за ранливите категории преку активности за рециклирање на пластична амбалажа; помош за ромското население во областа на домувањето, особено при легализација на нивните домови; обуки и информации од доменот на финансиската писменост за возрасни и млади.

—————————————————

16 мај 2019