Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

ЗЕЛЕН СКОК ПАРТНЕРСТВО ЗА КЛИМАТСКА АКЦИЈА

Стратегиската цел на ова ново работно портфолио е да се зајакнат актерите од граѓанското општество, за да можат да заземат и одржат лидерска улога во обликувањето на дебатата за политики за одржлив развој. Ќе обезбедиме помош и поддршка за значително слабиот и досега неорганизиран сектор, за да може организациите да ја структурираат и зајакнат својата база и да дефинираат значајни позиции за застапување. Покрај тоа, поддршката ќе се однесува и на зајакнување на нивните капацитети, за да можат да придонесат за унапредување на квалитетот на политиките и практиките за климатски акции релевантни за социјално загрозените заедници. Предизвикот за доминантните наративи ќе биде да се смени јавната свест кон значително индивидуална и колективна бихевиорaлна промена, што ќе придонесе кон ефективна климатска акција.

АКТИВНОСТИ 2021

ЗДРАВЈЕТО ВО СИТЕ ПОЛИТИКИ

Намерата е да се одржи здравјето како висок приоритет на политичката агенда и по кризата со КОВИД-19, преку: 1) примена на меѓусекторскиот приод за решавање на социјалните детерминанти што предизвикуваат неправичност и големи разлики во здравствените исходи кај популациските групи и барање правичен пристап до здравствени услуги базирани на праведна и фер распределба на здравствените ресурси; 2) мониторинг и оценување на влијанието на политиките врз здравјето и здравствената правичност во рамките на, и надвор од, здравствениот сектор, на тој начин развивајќи докази за застапување за одговорност и кохерентост на политиката што се однесува на здравствените потреби на граѓаните; и 3) поддршка на вкрстеносекторска соработка и ангажирање на различни засегнати чинители (вклучувајќи и експерти за политики, организации на граѓанското општество и членови на заедницата) за да се обезбеди интегрирање на прашањата во врска со здравјето при носењето одлуки во секторите и областите на политики. Се очекува овие интервенции да резултираат со: стекнато разбирање како индивидуалните и општествените фактори се вкрстуваат и креираат здравствени нееднаквости и натаму го повредуваат здравјето; идентификуван начинот на кој диспропорционалната дистрибуција на политичка и економска моќ ги обликува политиките во секторите кои се незаменливи за постигнување еднаквост и благосостојба; кредибилни докази, развиени и користени за заедничко барање на правичност и борба против општествениот и структурен неред.

АКТИВНОСТИ 2021

Проекти со поддршка од други донатори

ФООМ го спроведува проектот Пристап до правда за најмаргинализираните, финансиран од ЕУ. Целта на проектот е да овозможи заштита на човековите права преку правно зајакнување и унапреден пристап до правда за најмаргинализираните групи (со фокус на Ромите, луѓето кои користат дроги, сексуалните работници, децата и семејствата во социјален ризик и други ранливи заедници), како и преку напредни политики и практики базирани на докази, конзистентни со приодите за човекови права што ги задоволуваат потребите на дадените маргинализирани заедници. Времетраење: јануари 2020 – јули 2021. Вкупен буџет: 210.524 €.

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОД ПОМАЛКУ БРОЈНИТЕ ЗАЕДНИЦИ И СОЦИЈАЛНО ЗАГРОЗЕНИТЕ УЧЕНИЦИ

Намерата е да се решаваат нееднаквостите во образованието што, главно, ги погодуваат поодалечените училишта со ученици од помалку бројните заедници и економско-социјално загрозените ученици, преку: 1) обезбедување директна поддршка за основните училишта за унапредување на наставата и учењето; 2) застапување политики и поддршка за унапредено образование и младински политики; и 3) поддршка за вклучување на учениците Роми во доминантните текови на образованието. Се очекува со вложените напори да се унапредат компетенциите на наставниците кои работат во руралните и подалечните училишта и да се насочи вниманието на ефективни политики за обука на наставниците на највисоко ниво на политики. Наставните ресурси призведени на малцинските јазици ќе ја олеснат нееднаквата распределба на можности за учениците од малцинствата, додека пак финансиската поддршка за учениците Роми ќе придонесе да се намали напуштањето на училиштето поради сиромаштија. Покрај тоа, очекуваме значајно да придонесеме во дебатите за политиките, што ќе резултира со системски решенија кои ги елиминираат нееднаквостите и обезбедуваат целосно учество и еднакви можности за сите ученици.

АКТИВНОСТИ 2021

Проекти со поддршка од други донатори

ФООМ продолжува да ја администрира поддршката за стипендии за универзитетските студенти Роми преку проектите РМУСП и РХСП финансирани од РЕФ.

ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО ЗА СОЦИЈАЛНА ПРАВДА

Овој концепт беше воспоставен за да се поттикне и поддржи директно учество на граѓанското општество во креирањето и надзорот на интерсекторската политика, со цел да се ограничат ефектите од корупција врз постигнувањето на социјална правда и унапредувањето на заштитата на човековите права. Конкретните цели што треба да се остварат во рамките на овој концепт вклучуваат: 1) да се подобри разбирањето на интеракцијата меѓу социјалната правда, корупцијата и недостатоците кај владеењето на правото; 2) да се поддржат тематските мрежи на граѓанското општество за тие да учествуваат во иновативна интерсекторска соработка и да застапуваат промени во јавните политики во согласност со интерсекторскиот приод; и 3) да се спроведе мониторинг на политиките за социјална правда базиран на докази, како здравството, образованието и заштитата на животната средина, коишто се изложени на повисок ризик од корупција и предивикуваат значителна штета на правата на маргинализираните заедници. Се очекува нашите напори да придонесат за: поинклузивен дијалог за политиките при што се решаваат внатрешните врски меѓу социјалната правда, корупцијата и недостатоците кај владеењето на правото; зајакнати тематски мрежи за антикорупција и антидискриминација преку иновативна интерсекторска соработка и; зголемена ефективност и моќ за застапување на граѓанското општество во секторскиот дијалог со креаторите на политиките.

АКТИВНОСТИ 2021

Проекти со поддршка од други донатори

ФООМ заедно со Центарот за граѓански комуникации и Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените го спроведува проектот Поддршка на процесот за ко-креирање на Националниот акциски план за Отворено владино партнерство 2021-2023, финансиран од Секретаријатот за Отворено владино партнерство и Светска банка. Целта на проектот е зајакнување на процесот на ко-креирање за да се обезбеди поамбициозен Акциски план за ОВП во 2021 година во Северна Македонија преку унапредување на дизајнот и амбициите на Акцискиот план; зголемување на квалитетот на учеството и дијалогот за ко-креирање; зајакнување на процесот на дискусија и приоретизирање на обврските; континуирано учество и унапреден мониторинг на донесениот Акциски план; и зголемена соработка и координација меѓу Владата и граѓанското општество. Времетраење: јули 2020 – ноември 2021. Вкупен буџет: 60.000$.

РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА 2021