Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Projekt: “Sisteme të përforcuara për integritet në nivel lokal”

Qëllimi i projektit:

Të kontribuojë në përparimin e sundimit të mirë në nivel lokal me përforcim të rezistencës së pushtetit lokal ndaj korrupsionit dhe përplasjes së interesave, nëpërmjet (1) vendosjes së sistemeve të integritetit në pesë komuna; dhe (2) zmadhimit të përfshirjes qytetare në luftën kundër korrupsionit dhe përplasjes së interesave, sidomos të kategorive të lëndueshme të qytetarëve, nëpërmjet zmadhimit të vëllimit të rasteve të paraqitura, si dhe nëpërmjet mundësimit të ndihmës juridike dhe informimit.

Organizata partnere:
EHO Shtip, Stanica PET Prilep, Izbor Strumica, KSPS Shkup, Multikultura Tetovë.

Lokacione:
Komuna Ohër, Prilep, Dojran, Karposh, Zhelinë

Rezultatet e pritura:

Buxheti: 140.000 dollarë

—————————————————

15 Janar 2021