Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram
Të rregullt në orë: aksion për përfshirje të romëve në arsimin fillor:

Qëllime të projektit:

Organizata partnere:
Zbatues: Fondacioni Shoqëria e Hapur – Maqedonia në partneritet me Fondacionin për iniciativa arsimore dhe kulturore “Hap pas hapi” dhe Shoqatën Qendra për mbështetje arsimore “Dendo vas”

Lokacioni:
Republika e Maqedonisë së Veriut

Kohëzgjatja:
Tetor 2019 – tetor 2022

Aktivitete të projektit:

Bursa:Gjithsej 1545 bursa për 615 nxënës romë të regjistruar në klasën e parë, të dytë dhe të tretë, që do të mundësojë përfshirje të një numri sa më të madh të fëmijëve romë në arsimin fillor, kurse do ta zvogëlohet njëkohësisht edhe shpenzimi financiar i familjeve rome në lidhje me shkollimin e fëmijëve të tyre. Bursat në madhësi prej 400 eurosh në vit janë për fëmijët romë, familjet e të cilëve marrin ndihmë sociale. Mbajtja dhe rimarrja e bursës do të varet nga rregullsia në mësim dhe kalimi me sukses në klasën tjetër.

Mbështetja për bashkësinë rome :Sigurim i 60 asistentëve në komunat me ku bashkësia rome është më e madhe në numër, të cilët do të kenë bashkëpunim të afërt me familjet rome dhe shkollat dhe do të ndihmojnë në procesin e identifikimit të fëmijëve që janë jashtë sistemit arsimor, regjistrimin e tyre në shkollë, ndjekjen e rregullt të mësimit si dhe kalimin me sukses në klasat në vijim.

Mbështetja për shkollat: Sigurim i granteve për 50 shkolla maksimum për zbatim të projekteve të cilat nëpërmjet lojës dhe pjesëmarrjes së përbashkët në aktivitetet shkollore do ta nxitin interaksionin dhe shkëmbimin e njohurive midis nxënësve dhe do të mundësojnë transformim të shkollave në mjedis më inkluziv për të mësuar ku do të respektohet diversiteti dhe do të stimulohet zhvillimi i barabartë i të gjithë fëmijëve, si dhe zbatimi i trajnimeve për arsim dhe drejtësi sociale për arsimtarët dhe kuadrin tjetër profesional të shkollave.

Fushata edukative dhe motivuese: Si pjesë e projektit janë planifikuar edhe shumë evenimente edukative dhe shpërndarje e materialit si dhe fushatë edukative në media, e cila do të ketë për qëllim t’i informojë dhe nxitë familjet rome t’i regjistrojnë fëmijët e vet në shkolla të cilën do ta ndjekin rregullisht, por edhe t’i promovojnë fitimet e përgjithshme të arsimit mbi të ardhmen e fëmijëve dhe cilësinë e jetës.

Faktorët kryesorë dhe bashkëpunëtorët: Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, pushteti lokal dhe shkollat.

Buxheti: 1 363 516 euro
1 225 528 euro – mjete nga Bashkimi Evropian
137,988 -pjesëmarrje e Fondacionit Shoqëria e Hapur – Maqedonia

Dialogu me organizatat qytetare – Platforma për pjesëmarrje të strukturuar në integrimet në BE :

Qëllimet e projektit:

Korniza kohore
prill 2019 – prill 2022

Zbatues: Fondacioni Shoqëria e Hapur – Maqedonia
Partnerë: Eurotink, Reaktor dhe Qendra për Komunikime Qytetare

Rezultatet e pritura:

Buxheti i projektit: 640.439 euro

—————————————————

15 Janar 2021