Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Ограничениот пристап до социјални услуги на граѓаните, како и неажурноста на службите во ЈУМ Центар за социјална работа во Шуто Оризари (ЦСР во Шуто Оризари) го отежнува остварувањето на нивните правата. Детектирани се низа неправилности и несоодветен однос од страна на вработените кон социјално загрозените семејства и лица, поради кои тие се чувствуваат дискриминирани и понижени.

Креативната акција „Лавиринтот во Центарот за социјална работа во Шуто Оризари“ е израз на незадоволството од страна на ромската заедница поради нефункционалноста  на Центарот за социјални работи во Шуто Оризари. Истовремено, испраќа порака до надлежното Министерство за труд и социјална политика дека ЦСР во Шуто Оризари е нефункционален и потребни се сериозни реформи за негово соодветно функционирање.

Уличниот перформанс симболично замислен како лавиринт е заснован на секојдневните случувања, лични искуства, животни приказни и вистинити изјави од барателите на социјални услуги во ЦСР во Шуто Оризари и е последица на невозможноста во институционалниот лавиринт да се остварат социјални права кои Уставот ги гарантира, а законот овозможува пристап и остварување на истите.

Во кратката неколкуминутна театарска пиеса активисти ги образложија проблемите и барањата на ромската заедница. Минувачите и другите актери имаа можност да поминат низ лавиринтот и директно да видат со какви проблеми се соочуваат барателите на социјална помош во Шуто Оризари.

Во продолжение се излистани најчестите проблеми и пречки со кои ромската заедница се соочува во пристапот до социјални услуги:

Акцијата е дел од обуката за креативен активизам на ромски организации која ја спроведува Фондацијата Отворено општество – Македонија. На обуката и во креирањето на креирањето и спроведувањето на акцијата учествуваат претставници на Романо Чачипе, Скопје; ИРИЗ, Скопје; Национален ромски центар Куманово и Станица Пет Прилеп.

—————————————————

4 декември 2020