Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Mbështetje e procesit për përpilim të përbashkët të Planit aksionar nacional për Partneritet të hapur qeveritar 2021-2023

Qëllimet e projektit:

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është përforcimi i procesit të përpilimit të përbashkët duke siguruar një Plan aksionar nacional ambicioz (PAN) për Partneritet të hapur qeveritar (PHQ) 2021-2023.

Qëllime specifike: Përmirësimi i dizajnit të PAN-it, nëpërmjet konsultimeve tematike të drejtuara dhe punëtorive (onlajn); Përmirësimi i cilësisë së angazhimit dhe dialogut për përpilim të përbashkët, nëpërmjet angazhimit të përfaqësuesve të rinj të Qeverisë, Rrjetit të organizatave qytetare, PHQ-së dhe partnerëve ndërkombëtarë. Sidomos, nxitje për përfshirje të grupeve që nuk janë përfaqësuar sa duhet, gra, të rinj dhe bashkësia rome; Përforcimi i procesit të konsultimeve dhe prioretizimi i përpjekjeve; Përgatitja dhe nxitja e PAN-it të miratuar nëpërmjet grupeve të punës të Rrjetit të organizatave qytetare për PHQ.

Organizatat partnere:
Qendra për komunikime qytetare, Shoqata për emancipim, solidaritet dhe barazi të grave -ESE, me mbështetje të Ministrisë për Shoqëri Informatike dhe Administrim (MSHIA)

Rezultatet e pritura:

Buxheti: 10.000 dollarë

—————————————————

15 Janar 2021