Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Këshilli drejtues i Fondacionit Shoqëri e Hapur – Maqedoni zgjodhi 15 projekte të organizatave të shoqërisë civile për zbatimin e aktiviteteve që do të kontribuojnë për ta kuptuar më mirë procesin e anëtarësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian.

Grantet kapin vlerën e përgjithshme prej 103,669 dollarëve amerikanë.

Kjo skemë e granteve është në kuadër të konceptit Pjesëmarrja e shoqërisë civile në procesin e anëtarësimit në BE, që është dizajnuar me qëllimin e përgjithshëm për t’i mbështetur proceset e reformave në fushat e luftimit të korrupsionit, gjyqësisë dhe parandalimit dhe mbrojtjes nga diskriminimi, si prioritete në procesin e anëtarësimit në BE.

Për ta rritur qarkullimin e informacionit dhe për ta përmirësuar kuptimin e qytetarëve për proceset e reformave gjatë anëtarësimit në BE, aktivitetet e projektit do të synojnë rritjen e vetëdijes së qytetarëve për rëndësinë e përshpejtimit të procesit të anëtarësimit, si dhe përmirësimin e kapaciteteve për t’i kuptuar proceset e reformave për evropianizimin e shoqërisë.

Grantistët e përzgjedhur do të marrin pjesë në një fushatë të përbashkët, të cilën do ta përgatisë FSHHM-ja, për të rritur qarkullimin e informacionit në lidhje me anëtarësimin në BE.

Organizata

Emri i projektit

Buxheti i miratuar

Shoqata për edukimin e bujqve “BURSA E GJELBËR” Manastir Nga një grua rurale në një ndërmarrëse të suksesshme, pa stereotipe dhe diskriminim

7,000 $

FINANCE THINK – Instituti për Hulumtime dhe Politika Ekonomike, Shkup Barazia gjinore në vendin e punës: Monitorimi në nivel lokal

6,915 $

Shoqata e qytetarëve “KONTRAPUNKT” Shkup

EU REKA

6,970 $

Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut

 

Ndikimi i Kapitullit 23 mbi procesin e anëtarësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian

6,948 $

Shoqata e qytetarëve të punonjësve të tekstilit, lëkurës dhe këpucëve, “Glasen Tekstilec” nga Shtipi  

Qasja në drejtësi në Rajonin Lindor

6,803 $

Koalicioni Rural – Kumanovë Të drejtat themelore të njeriut dhe barazia gjinore – Sfidat për praktikimin në zonat rurale

7,000 $

Shoqata për Demokraci Lokale – Qendra e Komunitetit e komunës së Strugë – Strugë Analiza e perceptimit publik të procesit të anëtarësimit në BE – me fokus në Kapitullin 23

6,969 $

Shoqata e Qendra Afarsite Informative Rome e Maqedonisë – ShQAIRM Respektimi i të drejtave të të burgosurve nga bashkësitë etnike në prizmin e komunitetit rom

6,994 $

Koalicioni i shoqatave qytetare “Të gjithë për gjykim të drejtë” Shkup Masa e paraburgimit midis praktikës vendase dhe asaj evropiane

7,000 $

Shoqata e qytetarëve Media Plus, Shtip Edhe informimi lokal është një test për në BE

6,920 $

Shoqata për hulumtim, Analizë dhe Zhvillim, “Thjerra e Gjelbër” – Shkup Risocializimi dhe riintegrimi në shoqëri përmes provës

6,690 $

Shoqata për të Drejta dhe Mundësi të Barabarta, GRATË NË EKONOMI – Shtip Ji e guximshme, fol zëshëm!

6,811 $

Shoqata për Zhvillim Rural – Grupi Aksional Lokal Agro Lider – Krivogashtani Skepticizmi në lidhje me BE-në kundrejt optimizmit në lidhje me BE-në në zonat rurale

6,840 $

Shoqata MULTIKULTURA, Tetovë Të rinjtë janë ndryshimi për t’u anëtarësuar në Bashkimin Evropian

6,819 $

Qendra për Hulumtime dhe Analiza Juridike (QHAJ) – Shkup Drejtësia administrative sipas standardeve evropiane

6,990 $

 

—————————————————

5 Nëntor 2019