Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Shërbimi këshillëdhënës për të drejtat e të rinjve [www.servismladi.mk] është një platformë informative dhe edukative që synon të njohë të rinjtë me të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre në shoqëri, të shkëmbejë informacion në fushat me interes të të rinjve dhe të japë udhëzime dhe drejtime për zgjidhjen e një pjesë të çështjeve, dilemave dhe problemeve të nxënësve të shkollave të mesme, studentëve dhe të rinjve.

Parashtroni pyetje, lexoni përgjigjet e pyetjeve tashmë të parashtruara, lexoni pikëpamjet dhe mendimet e ekspertëve për tema të ndryshme me interes ose gjeni informacion në lidhje me organizatat që ofrojnë ndihmë juridike, kontaktoni, të gjitha këto me një klikim.

Platforma është zhvilluar në kuadër të projektit “Politikat cilësore të arsimit dhe mundësitë për të rinjtë”, i financuar nga Fondacioni Shoqëri e Hapur – – Maqedoni.

#CilaËshtëPyetjaYte?

—————————————————

21 Shtator 2021