Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Cilat janë efektet e Kovid-19 mbi industrinë e tekstilit?

Lexoni më shumë informacion në lidhje me situatën në infografikun më poshtë:

Infografiku u përgatit në kuadër të projektit “Përgjigje ndaj efekteve socio-ekonomike të KOVID-19 duke mbështetur grupe të cenueshme të punëtorëve me rrogë të ulët, punëtorë që janë pjesë e ekonomisë joformale dhe punëtorë të përkohshëm”. Projekti zbatohet nga një konsorcium prej 6 organizatash të përbëra nga: Instituti për Hulumtime Ekonomike dhe Politika, Finance Think – Shkup; Shoqata për hulumtim dhe analiza ZMAI – Shkup; Analitika – Shkup; Shoqata “Glasen tekstilec” – Shtip; Shoqata për avancimin dhe mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve “Dostoinstven rabotnik” – Prilep; dhe Shoqata për Zhvillim Rural “LAG Agro Lider” – Krivogashtani, me mbështetjen financiare të Fondacionit Shoqëri e Hapur – Maqedoni.

—————————————————

22 Dhjetor 2020