Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Граѓаните имаат право да знаат како се трошат нивните пари, а јавните пари, односно буџетот со кој располага државата и како тие се трошат е особено важно прашање во едно демократско општество. Трошењето на јавните пари ни покажува како всушност државата гледа на и како решава важни прашања како што се образованието, здравството, социјалната заштита итн. Затоа е и важно да се следи како се располага со државниот буџет и дали парите наменети за одредени групи на луѓе навистина одат во вистинските раце.

Следењето воедно помага да се утврдат системските проблеми при трошењето на јавните пари, со што се поставува основа за креирање на подобар и поефикасен систем од кој граѓаните ќе имаат поголеми придобивки. Затоа, за граѓанските организации е особено важно да го следат трошењето на јавните пари. Преку оваа алатка тие анализираат, детектираат проблеми и предлагаат решенија а со тоа ги држат властите одговорни за нивните одлуки и инсистираат на поголеми придобивки за граѓаните.

Со цел да ги зајакнеме граѓанските организации односно да им овозможиме да се стекнат со знаења кои ќе им помогнат поефикасно да го следат трошењето на јавните пари во Северна Македонија, од 17 до 19 мај 2019 година, во Охрид, Фондацијата одржа обука за 15 учесници од 8 граѓански организации од Штип, Битола и Тетово. На обуката ти имаа можност да се запознаат начелно со потребата од следењето на јавните пари и спроведување на јавните набавки, понатаму разговараа за начините за анализа на медиумски експонирани тендери, го разгледаа и пребаруваа на Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН), како и ризиците од и последиците од корупцијата во јавните набавки.  Преку теоретски дел, вежби и работа на конкретни случаи, учесниците научија повеќе за методологијата за следење на јавните набавки како и за самото следење на постапката за јавна набавка, знаења кои ќе бидат значајни и ќе им помогнат во нивната понатамошна работа.