Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Предизвиците кои за образовниот процес ги постави епидемијата со Ковид-19 беа и се огромни. Фондацијата Метаморфозис, во рамки на проектот Отворени Образовни Ресурси, поддржан од Фондацијата Отворено општество-Македонија (ФООМ), спроведе истражување за состојбата со онлајн наставата, фокусирано на основните училишта во нашата земја. Целта на ова истражување беше да се утврдат состојбите и предизвиците на онлајн наставата во основните училишта во РСМ во периодот март – јуни 2020 година, и преку емпириски сознанија да се дадат релевантни препораки за подобрување на состојбата и адресирање на идентификуваните предизвици.

Дел од клучните наоди презентирани во Извештајот се:

Целосниот извештај од истражувањето можете да го најдете тука

—————————————————

17 септември 2020