Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Finance Think е организација која активно работи да го подобри влијанието на економските, социјалните и развојните трендови и политики врз граѓаните во Северна Македонија и регионот на Западниот Балкан, преку економски истражувања, застапување базирано на докази и водено од податоци, и поттикнување критичка дебата за економските процеси. Истражувањата кои ги спроведуваат Finance Think им помагаат на носителите на политики, креаторите на мислење, економските новинари но и јавноста подобро да ги разберат економските и социјалните прашањата кои влијаат врз граѓаните.

Проектот „Родова еднаквост на работното место: Мониторинг на локално ниво” кој е финансиски поддржан од ФООМ има за цел промоција и поттикнување родова еднаквост и недискриминација при вработување и на работното место. Со овој проект подлабоко ќе се анализираат повеќе аспекти на прашањето со родова еднаквост и недискриминација при вработување и на работното место со фокус на општина Прилеп.

Според статистичките податоци, македонскиот пазар на труд се соочува со сериозна родова нееднаквост. Стапката на вработеност кај жените (38.6%) е многу пониска од таа кај мажите (52.3%). Дополнително, само 47.4% од работоспособните жени во земјава се активни, за разлика од 66.6% од мажите. Понатаму, вработените жени се соочуваат со други видови нееднаквост: пониски плати, подвработеност, дискриминација заради бременост и родителство и сл. Жените се почесто неплатени семејни работници и почесто примаат пониски плати од мажите. Постоењето на значаен родов јаз на пазарот на труд во земјава, нотирано е во последниот Извештај на ЕУ за напредокот на Северна Македонија.

Иако во Северна Македонија е забранета дискриминација при вработување, сепак најчест случај на дискриминација е оној во доменот на работничките права, при што пак најчеста е родовата дискриминација. И покрај оваа состојба, во земјата, особено на локално ниво, многу малку или воопшто не се одвојуваат средства за активности кои ќе ја унапредат родовата еднаквост. Работничките и кандидатките за вработување во земјава се во понеповолна положба од мажите, а вистинските корени на родовата нееднаквост и дискриминација остануваат нејасни.

Со проектот „Родова еднаквост на работното место: Мониторинг на локално ниво” пред сè се става фокус на испитувањето на корените на родовата нееднаквост и дискриминација при вработување и на работното место, но и на зголемување на свеста и знаењето на работниците за заштита од родова дискриминација. Сето ова ќе им помогне на креаторите на политиките да донесуваат информирани одлуки засновани врз докази, податоци и препораки и ќе поттикне на социјален дијалог помеѓу работниците, работодавците и носителите на политики.

Предвидените активности од проектот – анализите, препораките документи за јавни политики, средбите, локалните кампањи, информативните публикации – вклучуваат активна соработка со работниците, работодавачите, локалните власти, медиуми и граѓански организации како и носителите на политики во општина Прилеп.  Имплементацијата на препораките коишто ќе произлезат од истражувањата и анализите, но и зголемената јавна свест, на подолг рок, ќе придонесат до поголема родова еднаквост и спречување на дискриминацијата при вработување и на работното место.

„Родова еднаквост на работното место: Мониторинг на локално ниво” е еден од 15-те проекти на граѓански организации целосно поддржани од ФООМ за спроведување активности кои ќе придонесат за подобро разбирање на процесот на пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија.

За повеќе информации за работа на „ Finance Think“ и како и за активностите од проектот, следете ги на нивниот веб-сајт и фејсбук страница.

—————————————————

27 мај 2020