Facebook Twitter Youtube Flickr Instagram

Во Северна Македонија, принципите на еднаквост и заштита од дискриминација се дел од уставниот поредок на земјата, и широката правна рамка составена од национални закони, стратегии, програми и акциски планови во кои директно се регулирани прашањата за еднаквите можности, учеството на жената на пазарот на труд и забраната за дискриминација. Правната регулатива на овие два принципи беше зајакната во 2010 година, со донесување на Закон за спречување на дискриминација (Службен Весник 50/10) со кој се забранува секаква директна или индиректна дискриминација, повикување и поттикнување дискриминација и дискриминаторско постапување врз основа на: пол, раса, боја на кожа, етничка припадност, јазик, и други индивидуални карактеристики. Работата и работните односи се прва област каде овој закон треба да се применува од органите на државната и локалната управа, и сите правни и физички лица.

Finance Think, во рамки на проектот „Родова еднаквост на работното место: Мониторинг на локално ниво”, направија анализа чија цел е да направи опис на еднаквоста во положбата на жените и мажите на пазарот на труд во Северна Македонија и квалитативна анализа на ставовите на работодавачите и искуствата на работниците за родовата дискриминација при вработување и на работното место, и механизмите за нивно спречување.

Анализата покажува дека помеѓу мажите и жените во Северна Македонија постои нееднаков пристап на пазарот на труд, како и дискриминација при вработување и на работното место. Големи родови разлики во пристапот на пазарот на труд се забележуваат во однос на активноста на мажите и жените, при што повеќе од половина од работоспособните жени се неактивни, а стапката на активност кај мажите е на ниво од ЕУ. Причините за неактивност на жените се повеќекратни, но главна причина е грижата за домот и семејството и ангажман како неплатени семејни работници.

За повеќе информации врзани со состојбата во земјата, правната рамка, како и наодите, заклучоците и препораките прочитајте ја анализата „Мажите и жените на пазарот на труд – (не)еднакво учество и третман”

„Родова еднаквост на работното место: Мониторинг на локално ниво” е еден од 15-те проекти на граѓански организации целосно поддржани од ФООМ за спроведување активности кои ќе придонесат за подобро разбирање на процесот на пристапување на Република Северна Македонија во Европската Унија.